Hallitusten päätöksiä

YLL:n hallitus 9.12.2016

 • tekijänoikeuksista ja opettajien tekemän opetusmateriaalien käyttöoikeuksista. Lähtökohtaisesti tekijänoikeus syntyy teoksen tehneelle henkilölle ja hän voi halutessaan luovuttaa siihen esimerkiksi rajatun käyttöoikeuden sovittua vastiketta vastaan.
 • Kartoitti yliopistolaisilta tulleita edunvalvonta-asioita ja päätti jatkotoimenpiteistä
 • Sai selvityksen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen työehtosopimusten eroista
 • Linjasi YLL:n näkemyksiä liittyen ylioppilastutkinnon hyödyntämiseen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. YLL:n lausunnossa käsitellään mm. mahdollisuutta keventää ja yhdenmukaistaa valintakokeita sen sijaan, että niistä luovuttaisiin kategorisesti. Lausunnossa tuodaan myös esille alakohtaisen soveltuvuuden merkitys, tasa-arvonäkökulman huomiointi sekä korkeakouluopintoihin hakeutumisen mahdollistaminen eri uraja elämänvaiheissa.
 • YLL:n valtuustoryhmän puheenjohtaja raportoi OAJ :n syysvaltuustosta. Työministeri Lindström huomioi osuudessaan korkeakoulutettujen työllistymisen haasteet ja myös valtuusto korosti asiaa.

Professoriliiton hallitus 12.1.2017

 • Käsitteli liiton sijoitustoimintaa.
 • Käsitteli työmarkkinatilannetta.
 • Merkitsi tiedoksi Tieteen tila 2016 -raportin.
 • Hyväksyi liiton lausunnon OKM:lle ylioppilastutkinnon hyödyntämisestä korkeakoulujen valintamenettelyissä.
 • Merkitsi tiedoksi liiton aineiston osastoille kansanedustajien tapaamisiin.
 • Asetti seuraavat työryhmät vuodeksi 2017: työvaliokunta, viestinnän ja vaikuttamistoiminnan ryhmä, sijoitustoimikunta.
 • Nimesi liiton edustajat Akava-yhteisössä.

Tieteentekijöiden hallitus 20.1.2017

 • Keskusteli henkilökunnan vähentämisestä siten, että eläköityvien työntekijöiden tehtäviä ei täytetä, eikä määräaikaisuuksia jatketa. Ongelma on tällöin, mikä taho päättää, mitkä tehtävät karsitaan.
 • Päätti asettaa vuodeksi 2015 kirjastotyöryhmän, nuorempien tutkijoiden työryhmän, opetus- ja tutkijanuratyöryhmän sekä kansainvälisen verkoston.
 • Päätti osallistua kahteen tutkimushankkeeseen, joista toisessa tarkastellaan yliopistoista lähteneitä tutkijoita ja opettajia ja toisessa akateemista työllisyyttä pohjoisessa.
 • Keskusteli OKM:n pyytämästä lausunnosta ylioppilastutkinnon hyödyntämisestä korkeakoulujen valintamenettelyissä. Asiaan suhtauduttiin kriittisesti ja muistutettiin, että opiskelijavalinnat ovat yliopistojen autonomiaan kuuluva asia. Todettiin myös, että muutoksen seurauksia pitäisi selvittää huolellisesti.


Painetussa lehdessä sivu 46