Opetuksen järjestämisestä kantelu oikeusasiamiehelle

Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ainejärjestö on tehnyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle opetuksen järjestelyistä.

Itä-Suomen yliopiston hallitus hyväksyi 11.4.2016 Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun välisen strategisen kumppanuussopimuksen. Siinä sovittiin yhteisen ICT-koulutuspolun muodostamisesta.

Viime syksyn alusta Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijat ovat käyneet pääaineen pakollisia kursseja ammattikorkeakoulujen järjestäminä.

Opiskelijoiden mukaan ICTkoulutuspolku rikkoo yliopistolakia, jonka mukaan yliopiston tehtävä on antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta. Lisäksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kielten opetuksen järjestämiseen liittyvässä hallituksen esityksessä eduskunnalle (HE 66/2016) todetaan, että ”… opiskelijalla on oltava mahdollisuus saada koulutusvastuun piiriin kuuluva korkeakoulututkinto kotikorkeakoulustaan ilman, että hänen olisi täydennettävä opintojaan jossakin muussa korkeakoulussa”.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on tekeillä opetuksen järjestämiseen liittyvä yliopistolain muutos. Sen mukaan yliopisto voisi hankkia opetusta myös toiselta korkeakoululta. Alun perin tätä valmisteltiin Tampere3-hanketta varten. Kun Tampere3:n aloitus on siirtynyt, nyt vuoden 2019 alkuun, opetuksen järjestämistä koskevaa pykälämuutosta aiotaan kuitenkin edistää. OKM järjestää asiasta kuulemistilaisuuden 13. helmikuuta.

Tähän lainvalmisteluun peilaten Itä-Suomen yliopisto on tehnyt ICT-opintopolkupäätöksen etuajassaPainetussa lehdessä sivu 13