Hallitusten päätöksiä

Professoriliiton hallitus 11.12.2020

 • Sai selvityksen seuraavien työryhmien toiminnasta: autonomiaselvityksen seurantaryhmä, avoimen tieteen seurantaryhmä ja tutkijanuratyöryhmä.
 • Käsitteli Helsingin hovioikeuden 3.12.2020 antamaa tuomiota (Dnro 19/1903, tuomion numero 1678) Helsingin yliopiston irtisanoman professorin asiassa.
 • Merkitsi tiedoksi 29.1.2021 järjestettävän koulutusvientiwebinaarin ohjelman.
 • Merkitsi tiedoksi Akava Worksin 18.11.2020 julkaisemat artikkelit korkeakoulujen hallinnon sukupuolijakaumista. Liitto julkaisi ko. päivänä tiedotteen yliopistojen sukupuolijakaumista.
 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: HY:n johto, OKM:n johto, Suomalainen Tiedeakatemia, Sivista.

Professoriliiton hallitus 14.1.2021

 • Nimitti vuoden 2021 työryhmät.
 • Sai liiton edustajilta selvityksen seuraavien työryhmien työskentelystä: tutkijanuratyöryhmä, autonomiaselvityksen seurantaryhmä ja avoimen tieteen seurantaryhmä.
 • Hyväksyi liiton lausunnon koulutuspoliittisesta selonteosta.
 • Käsitteli liiton talousasioita.
 • Merkitsi tiedoksi työtuomioistuimen tuomiot TT 2020:116 ja TT 2020:117 Taideyliopiston professoreiden määräaikaisista työsuhteista.
 • Merkitsi tiedoksi, että Jussi Saramo on nimitetty opetusministerin sijaiseksi.

YLL:n hallitus 11.12.2020

 • Sai selvityksen koulutuspoliittisen selonteon ajankohtaisesta tilanteesta.
 • Sai selvityksen korkeakoulutuksen saavutettavuusselvityksen ajankohtaisesta tilanteesta.
 • Sai selvityksen OAJ :n järjestörakenteen kehittämistyön ajankohtaisesta vaiheesta
 • Sai selvityksen OAJ :n valtuuston syyskokouksesta.
 • Sai selvityksen opettajuuden arvostuskampanjasta.
 • Päätti talven ja kevään koulutuksista.
 • Sai selvityksen ajankohtaisista talousasioista ja päätti sijoitustoiminnan tarkastelusta.

YLL:n hallitus 22.1.2021

 • Päätti koulutuspoliittisen selonteon lausunnosta.
 • Päätti jäsenille suunnatun kielikeskusaiheisen webinaarin järjestämisestä.
 • Sai selvityksen Taideyliopiston määräaikaisuuksiin liittyvästä työtuomioistuimen päätöksestä.
 • Päätti sijoitustoiminnan periaatteista vuodelle 2021.
 • Sai selvityksen paikallisista edunvalvonnan kysymyksistä

Tieteentekijöiden hallitus 18.12.2020

 • Käytiin läpi ajankohtaisia korkeakoulu- ja tiedepolitiikan asioita, kuten OKM:n yliopistojen autonomia-arvioinnin etenemistä ja koulutuspoliittista selontekoa.
 • Kuultiin esitys Vipusen aineistoon perustuvista keskeisistä havainnoista tohtorien koulutusmäärien kehityksestä.
 • Kuultiin Helsingin yliopistoa koskevasta hovioikeuden tuomiosta professorin laittomasta irtisanomisesta. Päätöksellä saattaa olla laajemmin merkitystä yliopistojen toimintatapoihin.
 • Merkittiin tiedoksi avoimen tieteen kysely jäsenille. Tulosten analyysi valmistunee 2021 alkuvuodesta. Todettiin myös, että Tieteentekijöiden kysely nuoremmille tutkijoille on käynnissä.
 • Todettiin, että Tieteentekijät jatkaa vuonna 2021 jäsenten toiveiden mukaisesti vahvaa panostusta heidän työhyvinvointiinsa koulutuksilla, omavalmennuksella sekä esimieskoulutuksella.
 • Kuultiin katsaus ajankohtaisista työmarkkinapoliittisista asioista sekä liiton vaikuttamistyöstä vuoden 2020 vuoden aikana.
 • Päätettiin liittokokouspäivistä; perjantai 23.4.2021 (etäkokous) ja lauantai 27.11.2021.

Tieteentekijöiden hallitus 15.1.2021

 • Saatiin katsaus liiton varainhoidon tilanteesta ja lakkorahastosta. Päätettiin nimetä kehittämishankkeeseen hallituksen vastuuhenkilöiksi Tero Karjalainen ja Mika Helander.
 • Kuultiin liiton keskeisistä hankkeista, alkaneen vuoden toimintasuunnitelman konkretisoinnista ja vaikuttamistyöstä.
 • Keskusteltiin liiton kannoista koulutuspoliittiseen selontekoon.
 • Liiton vuoden päätapahtuman teemana on tutkijan urat. Päätettiin, että yhdistykset ilmoittavat osallistumisestaan tammikuun loppuun mennessä.
 • Käsiteltiin liiton kuntavaaliteemoja ja niihin sekä ehdokkaisiin liittyvää viestintää. Päätettiin kuntavaalitavoitteista.
 • Päätettiin asettaa nuorempien tutkijoiden työryhmä sekä informaatioala ja avoin tiede -työryhmä helmikuun kokouksessa.
 • Acatiimi-lehden toimitusneuvoston jäseniksi nimitettiin Eevastiina Aho ja Tommi Kokkonen.
 • Päätettiin yhdistysten toiminta-avustusten myöntöperiaatteet ja hakuprosessi 2021. Hallituksen tahtotila on, että avustusta voi hakea useampaakin asiaa tai tapahtumaa varten.
 • Vahvistettiin yhdistysten jäsenmäärät.
 • Ajankohtaiset asiat työmarkkinapolitiikassa ja Akava-yhteisössä. Valtuutettiin puheenjohtajisto luonnostelemaan liiton kannat Akavan talouspoliittisiin linjoihin.


Painetussa lehdessä sivu 54