Ledare

Det angår också oss

I dessa coronatider har vi en gång för alla övergått från traditionella föreläsningskurser till distansundervisning och distansstudiematerial som ständigt står till förfogande. Distansmöten och -konferenser har med en gång blivit vardag.

Digisprånget har medfört mycket gott: biblioteks- och förvaltningssystemen fungerar även på distans, responsen från studenterna har för det mesta blivit bättre, och den tid som förr gick till resor kan nu användas exempelvis till vila eller samvaro med sina närmaste.

Men samtidigt finns där en gnagande känsla av att allt inte står rätt till. Man arbetar utan avbrott, tidsplaneringen blir allt svårare, arbetsgemenskapen förblir avlägsen och kulturella erfarenheter skrumpnar. Det finns knappast någon återvändo till det gamla, vare sig i undervisning, forskning, ledning eller stödfunktioner. Universitetet har övergått till sociala medias klockfrekvens. Det håller öppet i Internet natt och dag, året runt, här och nu.

I sig är distansarbetet inget nytt fenomen, men övergången har accelerats av pandemin, och därmed har också andelen metaarbete – planering och redovisning av det egentliga arbetet – ökat. Det behövs allt mer metaarbete, då miner, gester och icke verbala antydningar saknas i spontant umänge och uppbyggnad av förtroende. Och det är just förtroende som efterlyses när arbetet utförs i ett nätverk.

Exempelvis leder öppen vetenskap till att rättigheterna gällande verk och material bör vara entydiga och tydligt beskrivna innan dessa kan publiceras utan vederlag. Förutom kursmaterialen bör också inspelningarna samt deras meta- och användningsinformation uppdateras. Materialet bör förses med beskrivning samt information gällande tillstånd och användningsbegränsningar, det bör finnas en plan för förvaring och arkivering samt uppgifter om exempelvis befullmäktigade och ansvarspersoner samt hur materialet får användas och framföras. Ökat metaarbete är priset för fri användning, digital distribution och användning av existerande material med respekt för upphovsrätt.

Professorsförbundet förhåller sig reserverat till allmänna överföringsavtal om upphovsrätt: det ligger inte i upphovspersonens intresse att blint avstå från tidigare, nuvarande och kommande rättigheter. Förbundets arbetsgrupp för upphovsrätt har tidivis tagit stark ställning till upphovsrättsliga frågor och motiverat detta med några vägande och principiella synpunkter.

Forskarens rätt att välja publiceringskanal utgör utgångspunkten för fri vetenskaplig forskning, vilket förutsätter att forskaren har upphovsrätt till sitt material. I Finland tryggas detta genom sk. forskarundantag. Med öppenhet som mål är det skäl att komma ihåg att i digital miljö är upphovspersonens ensamrätt att besluta om användningen av sitt verk en allt viktigare motiverande faktor i vetenskaplig och samhällelig verkan. Upphovspersonen har beslutanderätt gällande verkexemplarens tillverkning, kopiering, modifiering och offentlighet liksom även rätt till ersättning för användning av verket.

Trots harmoniseringsförsök varierar villkoren för finansiering och utförande av forskning. Detta förutsätter projektvisa avtal speciellt i multilaterala projekt. Det är oskäligt att förutsätta överlåtelse av upphovsrätt som villkor för ett arbetsavtal.

Glädjande nog har problemet tacklats bl.a. vid Tammerfors universitet, där det tämligen färska avtalet om upphovsrätt siktar på en balans mellan forskarens och universitetets intressen i enlighet med universitetets innovations- och uppfinningspolitik. Motsvarande strävan syns även i de medicinska branschernas MEDigiprojekt, vars biprodukt håller på att bli ett balanserat avtal om undervisningsmaterialens korsanvändning med strikta gränsdragningar gällande tid och omfattning.

Professorsförbundets IPR-animationer som ska belysa rekommendationerna för upphovsrätt är nästan färdiga. FOSU håller på att skriva anvisningar gällande upphovsrätt för universitetsanställda. Framstegen uppstår dock inte av sig själva. Den lokala verksamheten spelar en central roll, då det gäller att föra frågor kring upphovsrätt vidare till förbunden och FOSU för att få en lösning.

Svensk översättning Leena-Maija Åberg-ReinkeJukka Heikkilä
ordförande, Professorsförbundet


Painetussa lehdessä sivu 4