• pääsivu
 • sisällys
 • Yliopistojen palkkasummaan 100 miljoonan markan lisäys


  Järjestöt neuvottelivat yliopistojen palkkasummaan yli 100 miljoonan markan lisäyksen. Yliopistot ovat saamassa myös jonkin verran muuta rahaa ns. Valpas-raportissa todettujen palkkavääristymien korjaamiseen.

  Valtion henkilöstön palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta syntyi neuvottelutulos helmikuun 2 päivänä. Neuvottelutuloksen mukaiset sopimukset on tarkoitus allekirjoittaa 23. päivänä helmikuuta, minkä jälkeen ne viedään maan hallituksen ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäviksi.

  Tieteentekijöiden liitto ei ole tätä kirjoitettaessa (6.2) ottanut lopullista kantaa neuvottelutulokseen. Todennäköistä kuitenkin on, että liiton hallitus hyväksyy sopimukset, koska ne kasvattaisivat yliopistojen henkilöstön vuotuista palkkasummaa yli 100 miljoonalla markalla ja sen lisäksi yliopistot saisivat jonkin verran muuta rahaa ns. Valpas-raportissa todettujen palkkavääristymien korjaamiseen.

  Korotukset yleisen linjan mukaisia

  Neuvottelutuloksen mukaan yleiskorotus on 185 markkaa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 2,55 %. Palkkoja on tarkoitus korottaa sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1. päivänä helmikuuta 2000, tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Yleiskorotuksen lisäksi palkkoja korotetaan 0,5 %:n suuruisella järjestelyvaralla. Tekstitarkistuksiin käytetään 0,1 %:n suuruinen erä. Muun muassa luottamusmiesten palkkioita korotetaan.

  Nykyään ylityökorvauksia voivat saada vain ne työntekijät, joille maksetaan enintään A 22 palkkausluokkaa vastaavaa palkkaa. Neuvottelutuloksessa ko. yläraja on nostettu palkkausluokkaan A 24.

  Valtiosektoria koskeva neuvottelutulos on palkankorotusten osalta yleisillä työmarkkinoilla tehtyjen sopimusten tasoinen. Tämä on historiallista, koska nimenomaan liittokierroksilla valtiosektori on perinteisesti jäänyt kaikkein eniten jälkeen yleisten työmarkkinoiden palkankorotuksista. Tästä käy esimerkkinä edellinen liittokierros vuodelta 1994. Tuolloin tehtyjen sopimusten kustannusvaikutus oli valtiosektorin osalta vuonna 1995 2,6 %, mutta esimerkiksi metallin osalta 5 % ja apteekkialan osalta 7 %.

  Valpas-rahat nuorille asiantuntijoille

  Yleiskorotuksen, järjestelyvaran ja tekstitarkistuksiin käytettävän rahan lisäksi valtiosektorin palkkoja korotetaan ns. Valpas-rahalla.

  Valpas-raportissa todettuja palkkavääristymiä korjataan työnantajapäätöksillä siten, että palkankorotuksissa painotetaan
  a) nuorten palkkauksellista asemaa
  b) vaativia johto-, asiantuntija- ja muita vastaavia tehtäviä,
  c) palkkauksen ja tehtävän vaativuuden välisten palkkausongelmien korjaamista sekä hyviä suorittajia sekä
  d) muita ammattitehtäviä.

  Korkeasti koulutettujen nuorten asiantuntijoiden palkkataso on yliopistoissa surkea. Siksi pääosa yliopistojen Valpas-rahasta tulee työnantajapäätöksillä kohdentaa nimenomaan nuorten asiantuntijoiden palkankorotuksiin. Mikäli näin ei tehdä, on uhkana, että yhä useampi lahjakas nuori hakeutuu yliopistojen asemasta muualle töihin. Tämä olisi yliopistojen tulevaisuuden kannalta kohtalokasta.

  Neuvottelutuloksen mukaan Valpas-raportin esille tuomien palkkauksellisten ongelmien korjaaminen aloitetaan sopimuskauden aikana. Sopimuskausi päättyy 31.1.2001.

  Klaus Sundbäck