• pääsivu
 • sisällys
 • Professoriliitto julkaisi Professorin eettiset ohjeet tiedotustilaisuudessa 21. joulukuuta. Puheenjohtaja Juhani Keinonen kertoi ohjeiden laatimisen taustasta. Paikalla olivat myös eettiset ohjeet valmistelleeseen työryhmään kuuluneet professorit Veikko Porra (vas.), Marja-Leena Piitulainen (työryhmän puheenjohtaja) ja Timo Airaksinen.

   

  Professoreille eettiset ohjeet


  Professoriliitto on laatinut Professorin eettiset ohjeet. Runsaasti mediatilaa saaneet ohjeet julkistettiin tiedotustilaisuudessa 21. joulukuuta. Liiton valtuusto oli ne yksimielisesti hyväksynyt kokouksessaan marraskuun lopussa..

  Professoriliiton puheenjohtajan Juhani Keinosen mielestä ohjeiden laatimisen lähtökohtana on ollut halu tarkastella eettisiä kysymyksiä yksilölähtöisesti yliopistojen ydintoimintojen ja professorien työn kautta. Professoreilta edellytetään paitsi tieteellistä pätevyyttä myös opetustaitoa, hallinnollista kyvykkyyttä ja ihmissuhdetaitoja.

  - Liitto pyrkii ohjeiden avulla kiinnittämään paitsi professorien myös muun henkilöstön, opiskelijoiden sekä suuren yleisön huomiota yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehtävän työn arvoperustaan. Ohjeet on pyritty tekemään lyhyiksi yleisohjeiksi. Niillä ei pyritä antamaan tutkimuseettisiä ohjeita yksittäisissä sinänsä tärkeissä asioissa vaan antamaan keskustelulle yleiset reunaehdot, toteaa puheenjohtaja Juhani Keinonen.

  Tutkimuseettinen neuvottelukunta on laatinut viitisen vuotta sitten menettelyohjeet hyvän tieteellisen käytännön loukkausten ja tieteellisessä tutkimuksessa ilmenevän vilpin ehkäisemiseksi, käsittelemiseksi ja tutkimiseksi. Eettisten arvojen pohdiskelu on ollut viime aikoina pinnalla myös monissa ammattiliitoissa.

  Professoriliiton hallitus asetti alkuvuodesta 2001 työryhmän valmistelemaan professorin eettisiä ohjeita. Työryhmän puheenjohtajana toimi liiton hallitukseen kuuluva Marja-Leena Piitulainen (germaaninen filologia, Tampereen yliopisto) sekä jäseniä professorit Timo Airaksinen (käytännöllinen filosofia, Helsingin yliopisto) ja Veikko Porra (sähkötekniikka, Teknillinen korkeakoulu).

  Professorin
  eettiset ohjeet

  Yleisiä lähtökohtia

  Tieteellisestä tiedosta on tullut suuri tulevaisuutta muovaava muutosvoima, joka vaikuttaa jatkuvasti yksityisten ihmisten ja koko yhteiskunnan kehitykseen.

  Tiedeyhteisön perusarvoja ovat tieteen perinnön vaaliminen ja kehittäminen, tulosten totuudellisuus ja julkisuus, tiedon jatkuva kriittinen arviointi ja kaikkien yhdenvertainen oikeus tieteen tulosten soveltamiseen ja kehittämiseen.

  Tieteellinen tutkimus pyrkii luotettavaan tietoon ihmisestä, luonnosta ja yhteiskunnasta. Silti tieteellisen tiedon soveltamisen pitkäaikaisia vaikutuksia yhteiskunnassa ja luonnossa on vaikea ennustaa. Professorilla on vastuullinen asema tieteen soveltamista koskevassa päätöksenteossa ja soveltamisesta mahdollisesti koituvien haittojen ennakoinnissa.

  Professorin ammattikuva

  Professorit muodostavat yliopistojen ja tutkimuslaitosten tehtävien kannalta ylimmän ja vastuullisimman henkilöstöryhmän. Tämä asema määrittää professorien oikeuksia ja velvollisuuksia tutkimuksessa ja opetuksessa.

  Professorit ovat alansa keskeisiä tieteellisiä asiantuntijoita. Heiltä edellytetään paitsi tieteellistä pätevyyttä myös opetustaitoa, hallinnollista kyvykkyyttä ja ihmissuhdetaitoja.

  Yhteiskunnassa tieteellisen tutkimuksen merkitys korostuu. Tämä luo erityisiä vaatimuksia professorin harjoittamalle tutkimustoiminnalle, tutkimuksen ohjaukselle ja tieteellisestä jälkikasvusta huolehtimiselle. Antaessaan ylintä opetusta professori samalla välittää tutkittua tietoa yhdessä opiskelijoidensa kanssa yhteiskunnassa hyödynnettäväksi.

  Professorien asema korkeinta tieteellistä asiantuntemusta edustavana ryhmänä korostuu myös hallinnossa, jonka tulee palvella yliopistojen varsinaisia tehtäviä.

  Ulkoisen rahoituksen ja yhteiskunnallisten palvelutehtävien määrän lisääntyminen yliopistoissa on muuttanut ja laajentanut professorien toimintaympäristöä ja työnkuvaa.

   


  PROFESSORIN EETTISET OHJEET

  Professorin keskeinen arvolähtökohta
  Professorin toiminnan tärkeimpänä arvolähtökohtana on tieteen merkityksen, objektiivisen tiedon ja ymmärryksen lisääminen professorien toimintaympäristössä ja välillisesti koko yhteiskunnassa. Professorit edistävät tällaisen arvolähtökohdan toteutumista.

  Rehellisyys, vastuullisuus ja perusteltavuus
  Professori on ammatissaan lahjomaton, oikeudenmukainen ja rehellinen. Hän kantaa vastuun toiminnastaan, jonka tulee olla avointa ja perusteltavaa.

  Tiedon tuottaminen
  Professorin työn keskeinen päämäärä on uuden tieteellisen tiedon tuottaminen. Tieteellisessä työssään professori noudattaa tiedeyhteisön hyväksymiä menettelytapoja sekä totuudellisuuden, kriittisyyden ja avoimuuden periaatteita.

  Tiedon välittäminen
  Professori huolehtii siitä, että tieteelliseen tutkimukseen perustuva objektiivinen tieto leviää julkaisujen ja opiskelijoiden välityksellä sekä muilla keinoin koko yhteiskuntaan. Tiedon levittämistä ei saa estää se, että tieto ei miellytä kaikkia.

  Professori ja opiskelija
  Professori kohtelee opiskelijoita asiallisesti, tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti. Hän pyrkii antamaan opiskelijoille parasta mahdollista opetusta ja ohjausta.

  Professori ja kollegat
  Professori suhtautuu kunnioittavasti kollegoihinsa ja muihin työyhteisönsä jäseniin ja on valmis yhteistyöhön heidän kanssaan.

  Hyvä hallinto
  Kantaessaan vastuuta yksikkönsä toiminnasta professori toimii lakien ja hyvän hallintotavan mukaan sekä kehittää hallinnollisia valmiuksiaan. Esimiesasemassa hän on kannustava ja tasapuolinen alaisiaan kohtaan.

  Julkaisukäytäntö
  Tutkimustulosten totuudellisuus ja asiallisuus ovat professorin kunnia-asia. Professori ei saa vääristellä tai plagioida tutkimustuloksia. Hänen tulee dokumentoida tuloksensa huolellisesti ja mainita käyttämänsä lähteet.

  Professori pyrkii julkaisemaan tutkimustuloksensa. Professori julkaisee vain sellaista, jonka hän itse voi hyväksyä. Myös tilaustutkimukseen sisältyvät tieteelliset tulokset tulee pyrkiä mahdollisuuksien mukaan julkaisemaan.

  Yhteiskunnallinen tehtävä
  Professori toimii vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa. Yhteiskunnallisena asiantuntijana toimiessaan hän noudattaa voimassa olevia normeja ja tiedeyhteisön hyväksymiä periaatteita.

  Itsensä kehittäminen
  Professori kehittää jatkuvasti pätevyyttään kaikilla toimintansa alueilla: tieteellisessä tutkimuksessa, opetuksessa, hallinnollisissa tehtävissä ja yhteiskunnallisessa palvelutoiminnassa.

   

   

  (painetun lehden s. 8-10)