Näin Ruotsi toivottaa tervetulleiksi ulkomaiset opiskelijat ja tutkijat. Iso kyltti oli viime syksynä Arlandan lentokentällä. Miksi Suomikin ei voisi toivottaa samoin? Vaikka nyt itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi!

Välkomstpaket, servicekontor och gästbostäder

så lockar norska och svenska universitet utländsk personal

Norska och svenska universitet lockar internationella forskare på många sätt. Andelen finländska universitetslärare har de senaste åren ökat rejält i bägge länderna.

Vid Universitet i Oslo har man märkt en klar ökning av antalet finländska medborgare de senaste åren, berättar personaldirektör Irene Sandlie.

— I fjol var de tolv mot sex år 2015 och sju år 2014. Totalt har vi ett 30-tal personer hos oss med finländskt medborgarskap. Universitetet i Oslo utannonserar alla lediga ställningar internationellt.

— Generellt har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda medföljande arbete. Men i några fall har vi kunnat göra det, berättar Irene Sandlie.

18 finländare till Bergen

Universitet i Bergen, UiB, har de senaste fem åren anställt 18 universitetslektorer och forskare från Finland, berättar underdirektör Britt-Karin Muri vid HR-avdelningen.

— Som huvudregel ska alla vetenskapliga ställningar utlysas internationellt.

UiB är med i Euraxess-näverket och erbjuder praktisk information samt hjälp till forskare och deras familjer. Man har även möjlighet att hjälpa till med korttidsuthyrning av lägenheter.

De flesta evenemang för internationella forskare är öppna även för medföljande, förklarar Britt-Karin Muri.

— Det förbättrar möjligheterna för dem att finna jobb, även om vi inte kan garantera något.

I augusti i år etablerar Universitet i Bergen ett internationellt centrum.

— Det ska bland annat ge råd och service till anställda och studenter, berättar Britt-Karin Muri.

Sjufalt fler finländare till Tromsö

UiT - Norges arktiske universitet i Tromsö utannonserar alla lediga tjänster via Euraxess, berättar personaloch organisationsdirektör Liv-Ragna Garden.

— Vi har en ökning vad gäller finländska medarbetare från fyra år 2008 till 29 år 2016, tillägger hon.

UiT har upprättat ett särskilt servicekontor för sina utländska anställda.

— Det är i startfasen och här kan de hämta vägledning och praktisk information på engelska.

Man har ett antal bostäder som utländska medarbetare kan hyra för en kortare period.

— Vi har inte möjlighet att ordna jobb till medföljande men hjälper gärna med tips och råd samt erbjuder kompensation för flyttkostnader, berättar Liv- Ragna Garden.

Umeå rekryterar internationellt

Eftersom man i Sverige inte får registrera utifrån födelseort, går det inte att säga om det på senare tid anställts fler från Finland, förklarar Lars Nordlander, Director of Human Resources vid Umeå Universitet.

— Det är dock inte osannolikt att antalet sökande forskare och lärare från Finland har ökat med tanke på den finländska regeringens beslut att minska forskningsanslagen, tillägger han.

Umeå universitet utannonserar alla ställningar nationellt och till viss del även internationellt.

— I princip samtliga forskarinriktade tjänster har en internationell rekryteringsbas. ”International Staff Support” (ISS) fungerar som stöd för institutioner som rekryterar internationella medarbetare.

— ISS erbjuder stöd, information och ett introduktionsprogram för nya internationella forskare och lärare. Medföljande partner får också information och ett program med introduktionsmöte, sociala aktiviteter med mera.

— Alla tjänster skall utlysas och sökas i konkurrens. Vi erbjuder således inga särskilda tjänster för medföljande, säger Lars Nordlander.

51 procent externrekryterade i Göteborg

Vid Göteborgs universitet finns för närvarande fem personer från Finland som bor i gästforskarbostäderna; en professor, två postdokar och två lärare/ forskare.

— Internationell rekrytering av kvalificerade forskare och lärare är viktig för att stärka universitetets konkurrenskraft och öka kvaliteten i forskning, fastslår biträdande personalchef Jennie Knutsson.

Andelen externa rekryteringar bland forskande och undervisande personal uppgick under 2016 till 51 procent (avser nyanställda med doktorsexamen från ett annat lärosäte till tjänst som professor, lektor, forskare, forskarassistent och biträdande lektor).

— Drygt hälften av dessa, 56 procent, har disputerat vid ett utländskt lärosäte.

Welcome Services är en universitetsgemensam servicefunktion för internationell personal samt studenter.

— Vi erbjuder tillfälliga gästlägenheter och rum till institutioner och avdelningar inom universitetet. Bostäderna används för både kortare och längre vistelseperioder för gästande personal samt som tillfälliga startbostäder för internationellt rekryterad personal, berättar Birgitta Karlén, handläggare på Welcome Services.

— Gästforskare och internationell personal bjuds bland annat in till informationsseminarier med rubrikerna Living in Sweden och Working in Sweden, til�- lägger hon.

Jobb till medföljande kan inte garanteras.

— Vi anordnar möten för att undersöka vilket behov av stöd de efterfrågar. Det finns även möjlighet för institutionerna att köpa in externt stöd inom karriärcoaching, förklarar Birgitta Karlén.

Stockholm rekryterar flitigt från utlandet

Vid Stockholms universitetet berättar Katarina Gustafsson, utredare vid Områdeskansliet för naturvetenskap, att alla läraranställningar (biträdande lektorer, universitetslektorer och professor) utlyses öppet och i normalfallet internationellt.

— Vi har en ganska hög andel rekryteringar av lärare med utländsk bakgrund, det varierar mellan 25 - 70 procent beroende på ämne.

Stockholms universitet försöker att i möjligaste mån hjälpa nyinflyttade medarbetare med stöd och information.

— Vi har också avtal om relocation-tjänster som rekryterande institution kan betala för och använda sig av.

Universitetet erbjuder inte anställningar till medföljande, men kan hjälpa till att hitta jobb genom relocation- tjänsten.

— I enstaka fall kan det finnas postdoktorstipendier som kan vara relevanta för medföljande med rätt kompetens, förklarar Katarina Gustafsson.

I Lund rekryterar fakulteterna

Lunds universitet har inget uttalat mål att rekrytera fler internationella medarbetare”, berättar Åsa Thormählen, internationell HR-koordinator.

— Men internationella studenter, medarbetare och samarbeten är viktiga för oss och får gott om utrymme i vår strategiska plan, tillägger hon.

I Lund utlyses alla lediga anställningar och rekryteringen är delegerad till fakulteterna.

— Det är alltså på denna nivå man beslutar om annonseringen även ska ske på engelska, förklarar Åsa Thormählen och berättar att det även anordnas olika ”välkomstpaket” samt karriärprogram för yngre forskare på engelska.

Lunds universitet har gästforskarbostäder för kortare eller längre tid.

— Och vi har ju turen att ligga i en region där det är nära till allt. Du kan jobba i Lund och bo i en av de närliggande städerna eller samhällena och bara ha tio minuter till jobbet.

Lunds universitet använder sig i allt större utsträckning av relocation-företag.

— Det gäller allt från att finna lämplig skola åt barnen till att få introduktion till det svenska sjukvårdssystemet.

Alla lediga anställningar söks i konkurrens, medföljande garanteras alltså inte jobb.

— Men vi samarbetar nära med International Citizen Hub in Lund vars syfte är just att hjälpa medföljande, berättar Åsa Thormählen.

Handlingsplan för internationalisering i Uppsala

Uppsala universitet har ett program och en handlingsplan för att stödja och underlätta arbetet för internationalisering, berättar Gabriella Widerberg, internationell personalspecialist.

Universitetet har också en mottagandefunktion för internationella medarbetare; International Faculty and Staff Services.

— Ansvaret för mottagandeservicen är delat mellan rekryterande institution och International Faculty and Staff Services.

Uppsala universitet har dessutom ett samarbetsavtal med Uppsala University Housing Office (UUHO), som erbjuder bostäder till internationella studenter och medarbetare.

— Vi tillhandahåller också information och stöd kring praktiska frågor som uppehållstillstånd, försäkringar, skolor, skatter, pensioner med mera samt introduktionsseminarier för nya medarbetare.

Jobb till medföljande har man inte möjlighet att ordna.

— Däremot erbjuder vi karriärstöd för att underlätta möjligheten att söka arbete i Sverige, avslutar Gabriella Widerberg.Text Sören Viktorsson

Painetussa lehdessä sivu 28