3/09

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Tutkijoiden pääsy työttömyysturvan piiriin helpottui

  Työ- ja elinkeinoministeriö antoi maaliskuussa ohjeen taiteilijoiden ja tieteentekijöiden työttömyysturvan työvoimapoliittisiin edellytyksiin liittyvistä erityiskysymyksistä. Vuoden alussa voimaan tulleiden työttömyysturvalain muutosten ja tämän ohjeen perusteella tutkijoiden pääsy työttömyysturvan piiriin helpottuu. Tieteentekijöiden liitto oli mukana valmistelemassa ohjetta.

  Työttömyysturva ei ole tarkoitettu väitöskirjan tekemiseen tai tutkimustyöhön yleensä. Työttömyysturvan tarkoituksena on turvata työttömän työnhakijan taloudelliset mahdollisuudet hakea työtä. Työttömän työnhakijan on oltava työmarkkinoiden käytettävissä ja valmis ottamaan kokopäivätyötä vastaan.

  Työ- tai virkasuhteessa tehty työ

  Työ- tai virkasuhteessa tehtävä taiteellinen tai tieteellinen työ on TEM:n ohjeen mukaan ammattinimikkeestä riippumatta normaalia palkkatyötä, vaikka esimerkiksi väitöskirjaan tai muuhun jatkotutkintoon tähtäävä tutkimustyö muodostaisi merkittävän osan työtehtävistä. Palkansaajana tehdystä työstä työttömäksi jääneellä tieteentekijällä on lähtökohtaisesti oikeus työttömyysetuuteen.

  Jos työnhakijaksi ilmoittautuva henkilö ilmoittaa jatkavansa palvelussuhteen päätyttyä toimintaa, joka tulisi arvioitavaksi opiskeluna, yritystoimintana tai omassa työssä työllistymisenä, hakijan oikeus etuuteen ratkaistaan kuten muidenkin samassa tilanteessa olevien. Sama työ voi jatkua myös sivutoimisena.

  Omassa työssä työllistyminen

  Apurahatyöskentely on yksi omassa työssä työllistymisen muoto. Ohjeen mukaan yliopistoissa suoritettavia jatko-opintoja tulee arvioida lähtökohtaisesti opiskeluna. Sen sijaan ns. post doc - tutkijoiden ja muiden tutkijoiden oikeutta työttömyysetuuteen tulee arvioida omassa työssä työllistymisen kautta.

  Oma työ katsotaan sivutoimiseksi, jos henkilön työssäolon perusteella tai muutoin voidaan päätellä oman työn vaatiman työmäärän olevan niin vähäinen, ettei se ole esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle.

  Omassa työssä työllistymisen päättyminen

  Oleellista työttömyysetuuden saamisen kannalta on se, milloin omassa työssä työllistymisen voidaan katsoa päättyneen. Työttömyysturvalain mukaan päätoimisesti omassa työssä työllistyneen henkilön katsotaan edelleen työllistyvän siinä siihen ajankohtaan asti, kun työnhakijan esittämän selvityksen perusteella tai muuten on ilmeistä, ettei toimintaa enää jatketa.

  Omassa työssä työllistymisen päättyminen todetaan ensisijaisesti työnhakijan esittämän luotettavan selvityksen perusteella. Tällainen selvitys voi olla esimerkiksi väitöskirjan jättäminen esitarkastukseen, käsikirjoituksen tai tilaustyön jättäminen tilaajalle tai kustantajalle sekä apurahakauden päättyminen. Selvityksen perusteella voidaan muiden etuuden saamisen työvoimapoliittisten edellytysten täyttyessä antaa toistaiseksi voimassa oleva työvoimapoliittinen lausunto.

  Jos työnhakija vetoaa toiminnan päättymiseen eikä ole olemassa tapaa, jolla hän voisi näyttää asian kohtuudella toteen, työttömyysetuutta koskeva ratkaisu perustetaan työnhakijan ilmoitukseen. Tällaisessa tilanteessa TE-toimisto antaa esteettömän työvoimapoliittisen lausunnon määräaikaisena enintään neljän kuukauden ajaksi. Viimeistään määräajan päätyttyä tilannetta tarkastellaan uudelleen ja selvitetään, työllistyikö henkilö omassa työssään esteettömän työvoimapoliittisen lausunnon aikana.

  Mitä työtön voi tehdä ammattitaitonsa ylläpitämiseksi?

  Ohjeen mukaan ainakaan seuraavat tekijät eivät yksin osoita toiminnan jatkumista tai päätoimisuutta: apurahojen hakeminen, ennen työnhakijaksi ilmoittautumista valmistuneiden kirjallisten töiden ja artikkeleiden julkaisu, satunnaisesti tapahtuva esiintyminen tai omasta työstä kertominen yleisölle, aiempaan tieteelliseen tutkimustyöhön perustuvien pienimuotoisten lehtiartikkeleiden kirjoittaminen ja osallistuminen alan kongresseihin.

  Jatko-opiskelujen kohtelu

  Jatko-opinnot katsotaan ohjeen mukaan sivutoimisiksi, jos niiden vaatima työmäärä ei ole esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle.

  Jos henkilö on aloittanut jatkotutkinnon suorittamisen välittömästi tai alle kuuden kuukauden kuluessa perustutkinnon suorittamisen jälkeen, arvioidaan jatko-opintoja omana kokonaisuutenaan eikä osana henkilön aiempia opintoja. Tämä tulkinta on tullut työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan viimeaikaisista ratkaisuista.

  Jatko-opiskelijalta ei voida edellyttää keskeytystodistusta näyttönä opintojen keskeytymisestä.

  Apurahatutkijan asema

  Apurahakausi on työttömyysturvalain mukaan hyväksyttävä syy olla poissa työmarkkinoilta. Apurahakausi ei kerrytä työssäoloehtoa. Apurahakauden keston osalta rahoittajan ilmoitus on ensisijainen. Hakija voi osoittaa apurahakauden keston myös muulla, eläkelaitokselta saadulla ilmoituksella vakuutuskauden kestosta (MYEL-vakuutus). Mikäli apurahakautta ei ole rahoitus- tai vakuutuspäätöksellä määritelty, arvioidaan apurahakausi jakamalla saatu apuraha taiteilija-apurahan kuukausimäärällä (vuoden 2009 tasossa 1525 euroa/kk).

  TEM:n ohje kokonaisuudessaan löytyy Tieteentekijöiden liiton www-sivuilta.

  Eeva Rantala
  toiminnanjohtaja, Tieteentekijöiden liitto