3/13

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Yliopisto-opettaja, tarkista tehtäväsi vaativuustaso

  Osassa yliopistoja kokoaikaisia opetustehtäviä on sijoitettu tehtävän vaativuuden tasolle neljä. Tällainen sijoittelu on työehtosopimuksen vastaista, kun kyseessä on itsenäinen, opiskelijoiden arviointia sisältävä opetustehtävä. Palkkausjärjestelmän vaativuuskartan mukaan tyypillisiä yliopisto- opettajan tehtäviä tekevät henkilöt tulisi arvioida vähintään vaativuusryhmään viisi.

  Palkkausjärjestelmä on rakennettu palvelemaan yliopistouransa eri vaiheissa olevia yliopistolaisia: nuoria tutkijoita sekä opetus- ja tutkimushenkilökuntaa. Vaativuustasokartan tasot 1—4 on tarkoitettu opiskelunsa eri vaiheissa olevien jatkokoulutettavien ja nuorempien tutkijoiden tehtävä- ja pätevyyskuvauksiksi. Tutkimus- ja opetuspainotteisten tehtävien kuvaukset ovat puolestaan eriytetty vaativuustasosta 5 lähtien.

  Vaativuustason 4 tasokuvauksessa mainittu ”perusopetukseen liittyviä itsenäisesti toteutettavia tehtäviä” liittyy nuoremman tutkijan opetuksellisiin vastuisiin eikä sisällä opetuspainotteisen toimen tehtäväkuvausta. Myös maininta lisensiaatin tutkintoa vastaavista opinnoista viittaa jatkokoulutettavan väitöskirjatyön vaiheeseen. Vaativuustasolla 4 vuorovaikutustaidoiksi riittää opetuksessa avustaminen.

  Tasolla 5 opetuspainotteisen tehtävän kuvaukseen liittyy keskeisesti arviointi ja kehittäminen. Tämä arvioinnin kriteeri erottaa tason 4 ja 5 kuvaukset toisistaan. Jos opettajalta edellytetään itsenäistä opiskelijoiden arviointia, opintokokonaisuuksien eli kurssien suunnittelua ja toteutusta, perustutkintotasoista opetusta sekä perustutkinto-opiskelijoiden ohjausta, vaativuustasokartan mukainen alin vaativuustaso on 5. Tyypillisesti yliopisto-opettajan tehtävä muodostuu juuri näistä tekijöistä.

  Opetus- ja tutkimuspainotteisten tehtävien kriteeristö tiedollisten ja taidollisten valmiuksien osalta eroaa toisistaan. Tutkimuspainotteisiin tehtävissä painotus on tohtorin tutkinnossa, kun taas opetuspainotteisissa tehtävissä korostuvat hyvä opetustaito ja opetuskokemuksen karttuminen. Tohtorin tutkinnon puuttuminen ei ole sopimuksen mukainen kriteeri arvioida yliopisto-opettajan tehtävää tekevä henkilö alemmalle vaativuustasolle. Opetuspainotteisissa tehtävissä vähintään tasolle 5 tulee sijoittaa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita, kun tehtävät ovat itsenäistä opetusta ja arviointia sisältäviä.

  Palkkausjärjestelmään on sovittu mahdollisuus työntekijän erimielisyyskäsittelylle. Jos esimerkiksi yliopisto-opettajan tehtävää hoitava on sitä mieltä, että hänet on arvioitu liian alhaiselle vaativuustasolle, tulee työntekijän ilman aiheetonta viivytystä tehdä arvioinnista kirjallinen erimielisyysilmoitus työnantajalle. Erityisesti niissä tilanteissa, joissa yliopistoopettajana toimiva on arvioitu vaativuustasolle 4, kannattaa ensin olla yhteydessä omaan luottamusmieheen tilanteen kartoittamiseksi.

  teksti Hanna Tanskanen
  työmarkkina-asiamies, OAJ


  Luottamusmies neuvoo

  Jokaisen yliopistolaisen on hyvä säännöllisesti tarkistaa oma palkkausjärjestelmän mukainen vaativuustasonsa. Omat tehtävät ovat voineet muuttua vaativimmiksi ja uusi tehtävän arviointi on paikallaan. Kannattaa itse olla aktiivinen ja keskustella esimiehen kanssa vaativuustason tarkistamisesta.

  Mikäli olet epävarma omasta tehtävien mukaisesta vaativuustasosta, voit olla yhteydessä omaan luottamusmieheesi.

  • Painetussa lehdessä sivu 15