Miesprofessori tienaa 286 euroa naista enemmänn

Tieteenalakohtaiset palkkaerot, määräaikaiset tehtävät ja henkilökohtaiset palkkasopimukset selittävät vain osan siitä, miksi professoreiden joukossa naiset saavat yhä selvästi vähemmän palkkaa kuin miehet.

Professoriliiton vuosittaiset palkkakyselyt toteutettiin jälleen syksyn 2016 aikana. Vakiintuneen käytännön mukaisesti palkkatietoja kerättiin sekä työnantajilta että jäseniltä.

Työnantajien toimittama aineisto käsittää yhteensä 2024 kokoaikaisen yliopistossa työskentelevän professorin palkkatiedot syyskuulta 2016. Aineiston pohjalta voidaan palkkoja tarkastella yliopistokohtaisesti sekä vakinaisten että määräaikaisten professorien osalta. Vertailukelpoista aineistoa on kerätty työnantajilta vuodesta 2003 lähtien.

Samanaikaisesti toteutettiin myös Professoriliiton jäsenille kohdistettu palkkakysely. Jäsenkyselyn aineisto täydentää työnantajien toimittamaa aineistoa ja sen osalta voidaan tarkastella palkkoja myös tieteenalakohtaisesti. Jäsenille kohdistettua kyselyä on nykyisessä muodossa toteutettu vuodesta 2001 lähtien. Palkkakyselyiden aineistot yhdessä tarjoavat varsin kattavan kuvan professorien palkkauksesta.

Professorien keskipalkka on 6965 euroa

Kokonaispalkka 2016 kaikki professorit vakinaiset professoritma. professorit
keskiarvo kaikki professorit 6965 € vakinaiset professorit 7081 € ma. professorit 6463 €
muutos 2015-2016, € kaikki professorit +16 € vakinaiset professorit -13 € ma. professorit +73 €
muutos 2015-2016, % kaikki professorit +0,2 % vakinaiset professorit -0,2 % ma. professorit +1,1 %

Kaikkien professorien keskipalkka syyskuussa 2016 oli työnantajien toimittaman aineiston mukaan 6965 euroa. Kyseessä on kokonaispalkka, joka muodostuu säännöllisen työajan ansiosta sekä akateemisen johtajan tehtävistä maksettavasta palkkiosta ja muista säännöllisesti maksettavista lisistä. Vaihtoehtoisesti kyseessä saattaa olla myös henkilökohtaisesti neuvoteltu yksilöllinen sopimuspalkka.

Professorien keskipalkka on kohonnut syyskuun 2015 ja syyskuun 2016 välisen tarkastelujakson aikana 16 euroa, mikä vastaa 0,2 prosentin nousua. Vakinaisten professorien palkkakehitys jää jopa hieman negatiivisen puolelle. Määräaikaisten professorien keskipalkka on puolestaan kohonnut selvästi, mutta jää edelleen 618 euroa alemmaksi kuin vakinaisilla professoreilla.

Yliopistojen toimittaman aineiston perusteella on laadittu yliopistojen välinen palkkavertailu, jossa yliopistot on asetettu professorien keskipalkan mukaiseen järjestykseen: Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Hanken ovat selvä kolmen kärki.

yliopisto keskiarvo 2016
yliopisto Aalto-yliopisto keskiarvo 2016 7592
yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto keskiarvo 2016 7584
yliopisto Svenska handelshögskolan keskiarvo 2016 7400
yliopisto Helsingin yliopisto keskiarvo 2016 7102
yliopisto Oulun yliopisto keskiarvo 2016 6968
yliopisto Jyväskylän yliopisto keskiarvo 2016 6861
yliopisto Tampereen yliopisto keskiarvo 2016 6798
yliopisto Itä-Suomen yliopisto keskiarvo 2016 6787
yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto keskiarvo 2016 6760
yliopisto Lapin yliopisto keskiarvo 2016 6710
yliopisto Vaasan yliopisto keskiarvo 2016 6702
yliopisto Turun yliopisto keskiarvo 2016 6694
yliopisto Åbo Akademi keskiarvo 2016 6593
yliopisto Taideyliopisto keskiarvo 2016 6422
yliopisto Kaikki keskiarvo 2016 6 965

Professorien lukumäärä on edelleen vähentynyt

Kokoaikaisesti työskentelevien professorien lukumäärä on edelleen vähentynyt. Kokoaikaisia professoreita on nyt 80 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja peräti 374 vähemmän kuin vuonna 2009, jonka jälkeen lukumäärän pieneneminen alkoi.

Määräaikaisessa tehtävässä toimivien professorien osuus on edelleen laskenut. Määräaikaisten osuus on nyt 19 prosenttia. Määräaikaisten professorien osuus vaihtelee huomattavasti eri yliopistojen välillä.

Sukupuolten palkkaeroissa isoja vaihteluja

Jäsenkyselyssä on jo usean vuoden ajan tarkasteltu naisten ja miesten välisiä palkkaeroja. Palkkaero keskipalkasta laskettuna on nyt miesten hyväksi 286 euroa. Työnantajien toimittamasta aineistosta laskettu naisten euro on nyt 95,8 senttiä, mikä vastaa viime vuosina vakiintunutta tasoa. Merkittävää on kuitenkin havainto suurista yliopistokohtaisista eroista, naisten euron vaihdellessa yliopistoittain välillä 92,0 – 99,8 senttiä.

Naisten ja miesten palkkaerot erityistarkkailussa

naisten ja miesten välisen palkkaeron muodostuminen vaikutus keskipalkkaan
Naisten sijoittuminen määräaikaiseen tehtävään 
Naisten keskuudessa alemmin palkatussa määräaikaisessa tehtävässä toimivien jäsenten osuus on kaksinkertainen miehiin verrattuna. vaikutus keskipalkkaan 52 euroa
Henkilökohtainen palkkasopimus 
Naisten keskuudessa henkilökohtaisen, YPJ -järjestelmästä poikkeavan sopimuksen tehneiden professorien osuus on pienempi kuin miesten keskuudessa. vaikutus keskipalkkaan 31 euroa
Tieteenalakohtaiset erot 
Jäsenten palkka vaihtelee merkittävästi eri tieteenaloilla. Naisten osuus teknistieteiden ja luonnontieteiden alueilla on pieni, kun taas matalammin palkatuilla kasvatustieteiden ja humanististen tieteiden alueilla korostuu naisten osuus. vaikutus keskipalkkaan 73 euroa
Muut tekijät 
Naisten vaati- ja henki-tasot on määritelty miehiä alemmiksi. Naisilla vaatitaso on keskimäärin 0,3 ja henki-taso 0,2 alempi kuin miehillä. Aikaisempien selvitysten perusteella osa tästä selittyy sillä, miten pitkään vastaajat ovat toimineet professorin tehtävässä. vaikutus keskipalkkaan 130 euroa
Palkkaeroksi muodostuu miesten hyväksi 286 euroa

Tarkastelussa ei ole huomioitu akateemisen johtajan palkkiota tai muita palkkioita.

Jäsenkyselyn aineistossa toteutettiin tänä vuonna laajempi tarkastelu naisten ja miesten palkkaeroon vaikuttavista tekijöistä. Tarkastelussa pyrittiin selvittämään perusteita naisten miehiä alemmille vaati- ja henki-tasoille ja sitä kautta alemmalle palkalle. Tarkasteltavana on säännöllinen kuukausipalkka, joten akateemisen johtajan palkkiot tai muut lisät eivät vaikuta tarkasteluun. Tarkastelun pohjalta voidaan osoittaa seuraavien tekijöiden vaikutus palkkaeroon:

  • tieteenalakohtaiset erot palkkauksessa ja naisten sijoittuminen miehiä useammin matalammin palkatuille tieteenaloille
  • naisten sijoittuminen miehiä useammin matalammin palkattuun määräaikaiseen tehtävään
  • henkilökohtaisen, YPJ-järjestelmästä poikkeavan palkkasopimuksen tehneiden professorien osuus miesten keskuudessa on suurempi

Nämä rakenteelliset erot selittävät yhteensä 156 euroa todetusta 286 euron palkkaerosta. Näiden lisäksi voidaan aikaisempien selvitysten perusteella olettaa, että miehillä on takanaan pidempi työura ja enemmän kokemusvuosia professorin tehtävistä.teksti Yrjö Lauha,
Focus Master Oy

Painetussa lehdessä sivu 13