Yliopistojen väliset palkkaerot kasvavat

Professorien palkkakehitys eri yliopistoissa jatkaa erilaistumistaan. Professoriliiton vuosittain teettämien selvitysten mukaan palkkaerot ovat nyt aiempaa suurempia. Myös naisten ja miesten palkkaero vaihtelee huomattavasti yliopistojen välillä.

Professoriliiton vuosittaiset palkkakyselyt toteutettiin jälleen syksyn 2018 aikana. Vakiintuneen käytännön mukaisesti palkkatietoja kerättiin sekä työnantajilta että jäseniltä.

Työnantajien toimittama aineisto käsittää yhteensä 1969 kokoaikaisen yliopistossa työskentelevän professorin palkkatiedot syyskuulta 2018. Aineiston pohjalta voidaan palkkoja tarkastella yliopistokohtaisesti sekä vakinaisten että määräaikaisten professorien osalta. Vertailukelpoista aineistoa on kerätty työnantajilta vuodesta 2003 lähtien.

Samanaikaisesti toteutettiin myös Professoriliiton jäsenille kohdistettu palkkakysely. Jäsenkyselyn aineisto täydentää työnantajien toimittamaa aineistoa ja sen perusteella voidaan palkkoja tarkastella myös tieteenalakohtaisesti ja työuran pituuden mukaan. Jäsenille kohdistettua kyselyä on nykyisessä muodossa toteutettu vuodesta 2001 lähtien.

Kokoaikaisten professorien lukumäärä on edelleen pienentynyt

Kokoaikaisten professorien lukumäärä 2003-2018

vuosi kokoaikaisia muutos ed. vuodesta
vuosi 2003 kokoaikaisia 2257 muutos ed. vuodesta
vuosi 2004 kokoaikaisia 2311 muutos ed. vuodesta +54
vuosi 2005 kokoaikaisia 2318 muutos ed. vuodesta +7
vuosi 2006 kokoaikaisia 2322 muutos ed. vuodesta +4
vuosi 2007 kokoaikaisia 2336 muutos ed. vuodesta +14
vuosi 2008 kokoaikaisia 2366 muutos ed. vuodesta +30
vuosi 2009 kokoaikaisia 2398 muutos ed. vuodesta +32
vuosi 2010 kokoaikaisia 2374 muutos ed. vuodesta -24
vuosi 2011 kokoaikaisia 2358 muutos ed. vuodesta -16
vuosi 2012 kokoaikaisia 2323 muutos ed. vuodesta -35
vuosi 2013 kokoaikaisia 2267 muutos ed. vuodesta -56
vuosi 2014 kokoaikaisia 2187 muutos ed. vuodesta -80
vuosi 2015 kokoaikaisia 2104 muutos ed. vuodesta -83
vuosi 2016 kokoaikaisia 2024 muutos ed. vuodesta -80
vuosi 2017 kokoaikaisia 2002 muutos ed. vuodesta -22
vuosi 2018 kokoaikaisia 1969 muutos ed. vuodesta -33

Professorien lukumääriä on palkkatietojen ohella seurattu vuodesta 2003 lähtien. Kokoaikaisten professorien lukumäärä on laskenut jo yhdeksän vuotta peräkkäin. Kokoaikaisia professoreita on nyt 288 vähemmän kuin vuonna 2003.

Professorien keskipalkka on 7 040 euroa

Kaikkien kokoaikaisten professorien keskipalkka 2003-2018 €

Kaikkien professorien keskipalkka syyskuussa 2018 oli työnantajien toimittaman aineiston mukaan 7040 euroa. Kyseessä on kokonaispalkka, joka muodostuu säännöllisen työajan ansiosta, akateemisen johtajan tehtävistä maksettavasta palkkiosta ja muista säännöllisesti maksettavista lisistä. Vaihtoehtoisesti kyseessä saattaa olla myös henkilökohtaisesti neuvoteltu yksilöllinen sopimuspalkka.

Professorien keskipalkka on kohonnut syyskuun 2017 ja syyskuun 2018 välisen tarkastelujakson aikana 57 euroa, mikä vastaa 0,8 prosentin nousua. Viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana palkkakehitys on ollut vaatimatonta, palkkakehityksen liikuttua vuosittain 0,2 ja 0,8 prosentin välillä.

Palkat vaihtelevat huomattavasti työnantajan mukaan

Yliopistot kaikkien professorien kokonaispalkan keskiarvon mukaisessa järjestyksessä

yliopisto keskiarvo 2018
yliopisto Aalto-yliopisto keskiarvo 2019 7913
yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto keskiarvo 2019 7691
yliopisto Svenska handelshögskolan keskiarvo 2019 7464
yliopisto Helsingin yliopisto keskiarvo 2019 7177
yliopisto Oulun yliopisto keskiarvo 2019 7062
yliopisto Jyväskylän yliopisto keskiarvo 2019 6926
yliopisto Tampereen yliopisto keskiarvo 2019 6874
yliopisto Itä-Suomen yliopisto keskiarvo 2019 6820
yliopisto Åbo Akademi keskiarvo 2019 6755
yliopisto Turun yliopisto keskiarvo 2019 6752
yliopisto Lapin yliopisto keskiarvo 2019 6749
yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto keskiarvo 2019 6748
yliopisto Vaasan yliopisto keskiarvo 2019 6610
yliopisto Taideyliopisto keskiarvo 2019 6363
yliopisto Kaikki keskiarvo 2019 7040

Yliopistojen toimittaman aineiston perusteella on jälleen laadittu yliopistojen välinen palkkavertailu, jossa yliopistot on asetettu professorien keskipalkan mukaiseen järjestykseen. Tässä vertailussa korkeinta palkkaa maksaa Aalto-yliopisto ja matalinta Taideyliopisto. Yliopistojen väliset palkkaerot ovat aikaisempaa suurempia.

Työnantajilta kerättiin myös tutkimuslaitoksissa työskentelevien professorien palkkatietoja. Tutkimuslaitoksissa professorien keskipalkka on 6773 euroa ja siten merkittävästi alempi kuin yliopistoissa.

Sukupuolten välinen palkkaero on 327 euroa miesten hyväksi

Palkkakyselyssä on perinteisesti tarkasteltu naisten ja miesten välisiä palkkaeroja. Palkkaero keskipalkasta laskettuna on nyt miesten hyväksi 327 euroa. Palkkojen perusteella voidaan laskea myös ns. naisten euro, joka on nyt 0,954 euroa.

Tässäkin kohdin korostuvat suuret erot yliopistojen välillä. Suurimmillaan (617 euroa) palkkaero miesten hyväksi on Aalto-yliopistossa. Toisessa äärilaidassa ovat Lapin ja Oulun yliopistot, joissa naisten palkat ylittävät miesten palkat.

Jäsenkyselyn aineistossa naisten ja miesten välinen palkkaero ei ole aivan yhtä suuri. Jäsenkyselyn aineisto tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden tarkastella palkkaeroon vaikuttavia seikkoja, ja tältä osin voidaankin osoittaa seuraavat tekijät:

  • Miesten työura professorin tasoisissa tehtävissä on pidempi. Tästä muodostuu suurin yksittäinen palkkaeroon vaikuttava tekijä.
  • Tieteenalakohtaiset palkkaerot ovat suuria, ja miesten osuus korostuu korkeimmin palkatuilla tieteenaloilla, naisten puolestaan sijoittuessa miehiä useammin matalammin palkatuille tieteenaloille.
  • Naisten keskuudessa matalammin palkatut määräaikaiset tehtävät ovat yleisempiä.
  • Miesten keskuudessa henkilökohtaiset palkkasopimukset ovat yleisempiä. Henkilökohtaisesti neuvotellut palkat ovat huomattavasti YPJ-palkkoja korkeampia.

Miesten ja naisten välisen palkkaeron muodostuminen

Työuran pituus

Naiset ovat toimineet professorin tai tutkimusjohtajan tehtävissä keskimäärin 10,9 vuotta, miehet 13,5 vuotta. Jokainen kokemusvuosi nostaa palkkaa noin 61 euroa.

Vaikutus palkkaeroon 159 euroa


Tieteenalakohtaiset erot

Jäsenten palkka vaihtelee merkittävästi eri tieteenaloilla. Naisten osuus teknistieteiden ja luonnontieteiden alueilla on pieni, kun taas matalammin palkatuilla kasvatustieteiden ja humanististen tieteiden alueilla korostuu naisten osuus.

Vaikutus palkkaeroon 61 euroa


Naisten sijoittuminen ma. tehtävään

Naisten keskuudessa alemmin palkatussa määräaikaisessa tehtävässä toimivien jäsenten osuus (11,6 %) on kaksinkertainen miehiin (5,9 %) verrattuna.

Vaikutus palkkaeroon 46 euroa


Henkilökohtainen palkkasopimus

Henkilökohtaiseen sopimukseen perustuvat palkat ylittävät YPJ -keskipalkan liki 1000 eurolla. Naisten keskuudessa henkilökohtaisen, YPJ -järjestelmästä poikkeavan sopimuksen tehneiden professorien osuus on pienempi kuin miesten keskuudessa.

Vaikutus palkkaeroon 13 euroa


Palkkaero muodostuu miesten hyväksi

279 euroateksti Yrjö Lauha

Painetussa lehdessä sivu 10