Tampereen yliopistolla osoitettiin helmikuussa 2018 mieltä johtosääntöä vastaan.

Oikeusasiamies:

Yliopistolaki avattava ja säätiöyliopistojen itsehallintoa täsmennettävä

Eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan Tampereen yliopiston johtosääntö ei ole lainvastainen. Samalla ratkaisu antaa kuitenkin vahvan viestin tarpeesta avata yliopistolaki ja tarkastella säätiöyliopistojen hallintomalleja.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen teki maaliskuun lopussa ratkaisun, jonka taustalla on Tampereen yliopiston useiden henkilöstöjärjestöjen ja ylioppilaskunnan yli vuosi sitten tekemä kantelu. Siinä pyydettiin eduskunnan oikeusasiamiestä selvittämään, onko uuden yliopiston johtosääntö lainmukainen. Johtosäännössä määrätään yliopiston sisäisen toimivallan jaosta sekä eri toimielinten tehtävistä ja tarkennetaan näin yliopistolain määräyksiä.

— Odotimme, että säätiöyliopistojen hallintomallin lainmukaisuuteen olisi vihdoin saatu selvyys. Tämä ei nyt toteutunut, vaan apulaisoikeusasiamies siirtää palloa opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä yliopistolle itselleen, toteaa yliopistotutkija Hanna Kuusela, joka edusti kantelussa Tampereen yliopiston tieteentekijöitä.

Ratkaisussa korostetaan yliopistojen perustuslaillista itsehallintoa, minkä vuoksi apulaisoikeusasiamies ei katso itsellään olevan valtuutta antaa asiassa oikeudellista päätöstä. Oikeusasiamies ehdottaa kuitenkin yliopistolain täsmentämistä.

— Maamme tulevalle hallitukselle lähti nyt vahva viesti tarpeesta avata yliopistolaki, jotta oikeudellisilta tulkinnanvaraisuuksilta ja epäselvyyksiltä vältytään jatkossa. Jatkuvat kiistat eivät ole kenenkään etu, ja nyt kun oikeusasiamieskin on siirtänyt vastuun perustuslakivaliokunnalle ja poliitikoille, pitäisi heidän vastata huutoon, Kuusela huomauttaa.

Epäily lainmukaisuudesta koskee erityisesti Tampereen yliopiston johtosäännön määräystä, jolla yliopiston vaaleilla valittavalle toimielimelle, konsistorille, valitaan puheenjohtajan sen jäsenten ulkopuolelta sekä määräyksiä, jotka rajoittavat konsistorin valtaa päättää sille kuuluvasta hallituksen valintaprosessista.

— Myös Tampereen yliopiston nykyiselle hallitukselle on nyt lähtenyt oikeusasiamieheltä selvä viesti siitä, mikä olisi oikeudellisesti kestävä tapa valita konsistorin puheenjohtaja. Toivon lämpimästi, että tämä otetaan hallituksessa vakavaan harkintaan ja johtosääntöä muutetaan siten, että konsistorin puheenjohtajan valinta noudattaisi yliopistolain määräystä konsistorin kokoonpanosta, toteaa Professoriliiton Tampereen yliopiston osastoa kantelussa edustanut professori Mari Hatavara.

Yliopistolain muuttamisesta viime syyskuussa antamassaan lausunnossa Professoriliitto katsoi, että yliopistolakia tulee täydentää siten, että säätiöyliopiston yhteinen monijäseninen hallintoelin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Professoriliiton Tampereen yliopiston osasto, Tampereen yliopiston tieteentekijät, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys ja Tampereen yliopiston opetusalan yhdistys tekivät kantelun 6.3.2018 selvittääkseen Tampereen yliopistona toimivan Tampereen korkeakoulusäätiön siirtymäkauden hallituksen menettelyn lainmukaisuuden sen hyväksyessä 10.2.2018 uuden yliopiston johtosäännön. Kantelu koski vuoden 2019 alussa aloittaneen Tampereen yliopiston johtosääntöä. Yliopisto syntyi kahden korkeakoulun, Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston, yhdistyttyä. Toisin kuin oikeusasiamiehen ratkaisussa virheellisesti todetaan, johtosäännön lainmukaisuutta koskevista asioista on valitettu myös korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls, OKM:n kansliapäällikkö Anita Lehikoinen ja apulaisprofessori Pauli Rautiainen kommentoivat säätiöyliopiston hallintomallin täsmentämisen tarvetta ohessa.


Pitäisikö yliopistolakia täsmentää säätiöyliopiston hallintomallin osalta?

Anita Lehikoinen
kansliapäällikkö, OKM
— Eduskunnan apulaisoikeusasiamies katsoo ratkaisussaan (EOAK /1327/2018), että hän katsoo aiheelliseksi esittää opetus- ja kulttuuriministeriön arvioitavaksi, olisiko yliopistolakia tarpeen täsmentää. EOA pyytää ministeriötä ilmoittamaan mahdollisista toimenpiteistään 28.6.2019 mennessä. Ratkaisussaan eduskunnan apulaisoikeusasiamies käsitteli asiaa monipuolisesti eri näkökulmista tarkasteltuna. Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi pyydetysti asiaa.

 

Pauli Rautiainen
julkisoikeuden apulaisprofessori, Tampereen yliopisto
— Kyllä. Oikeusasiamies vaatii ratkaisussaan, että säätiöyliopiston hallintoa koskeva sääntely on vietävä eduskuntaan ja siellä perustuslakivaliokunnan käsittelyyn.

 


Mari Walls
rehtori, Tampereen yliopisto
— Yliopistolaki on mahdollistanut Tampereen yliopiston lainmukaisen hallintomallin. Säätiömuotoisessa yliopistossa hallitus, konsistori ja rehtori ml. provosti ja vararehtorit sekä tiedekuntaneuvostot ja konsistorille valmistelevat neuvostot muodostavat yhdessä yliopiston johtamisjärjestelmän. Kokonaisuus on meillä alkanut toimia hyvin.

 

teksti Kirsti Sintonen

Painetussa lehdessä sivu 6