ACATIIMI 4/08 tulosta | sulje ikkuna

Tutkijoiden työttömyysturva selkiytyy

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet tuovat huomattavaa parannusta työttömäksi jäävän tutkijan asemaa. Työministeri antoi 15.4.2008 uuden ohjeistuksen työttömyysturvalain soveltamisesta tieteen ja taiteen tekijöiden osalta.

Tieteentekijöiden liitto on jo pitkään vaatinut työministeriötä täsmentämään muun muassa tutkijoita koskevaa työttömyysturvan soveltamisohjetta. Ohjeistuksen piti tulla voimaan jo alkuvuodesta, mutta järjestöjen tyytymättömyys ohjeistuksen sisältöön ja sen valmistelutyöhön johti tammikuussa 2008 ulosmarssiin kautta siihen, että työministeri Tarja Cronberg päätti aloittaa ohjeistuksen tekemisen uudestaan. Uusien virkamiesten voimin ohjeistuksen ja lainsäädännön valmisteluun tähtäävä yhteistyö ministeriön ja järjestöjen välillä on toiminut erinomaisesti.

Nyt annetulla työministerin ohjeistuksella korjataan vain räikeimmät työttömyysturvan soveltamisongelmat. Tavoitteena on yhtenäistää työttömyysturvan soveltamislinjaa kautta maan. Ohjeistuksen tärkein muutos on siirtyminen etukäteisvalvonnasta jälkikäteisvalvontaan. Työttömäksi jääneelle tutkijalle myönnetään määräaikainen myönteinen työvoimapoliittinen lausunto ja hänen tilannettaan tarkastellaan uudestaan neljän kuukauden kuluttua. Mikäli tutkija ei ole jatkanut aikaisempaa tutkimustyötään, oikeus työttömyysturva jatkuu. Jälkikäteisvalvonnalla päästään eroon epäoikeudenmukaiseksi muodostuneesta tulkinnasta “kun sinä kuitenkin jatkaisit tutkimustyötäsi”.

Toinen ohjeiden keskeinen täsmennys on apurahakauden mittaaminen. Muun selvityksen puuttuessa apuraha jaetaan verottoman taiteilija- apurahan (n.1320 euroa) kuukausittaisella määrällä. Myös väitöskirjan jättämistä esitarkastukseen pidetään jatkossa riittävänä osoituksena sen hetkisen tutkimustyön päättymisestä. Ohjeistuksessa on myös muutettu aikaisemmin esitettyä tulkintaa apurahojen hakemisen vaikutuksesta työttömyysturvaan. Ohjeen mukaan apurahahakemuksia ei enää pidetä näyttönä siitä, että apurahan hakija työllistyy toiminnassa päätoimisesti.

Myös tutkijakoulutettavien asema selkiintyy. Ohjeistuksessa todetaan yksiselitteisesti, että tutkijakoululaisia kohdellaan jatkossa kohdalla vastaavasti kuin ketä tahansa määräaikaisesta työstä työttömäksi jäänyttä riippumatta siitä, onko väitöskirjatyö valmis.

Ohjeistuksessa ei varsinaisesti luoda uutta, vaan vahvistetaan niitä tulkintalinjoja, joita liitto on jo vuosia pitänyt oikeudenmukaisina. Tieteentekijöiden liitto pitää työministerin uutta ohjeistusta onnistuneena. Liitto on tyytyväinen, että ministeriö onnistui vihdoin luomaan toimivan yhteyden tutkijoita ja taiteilijoita edustavien järjestöjen kanssa. Oikeus tulla kuulluksi ei aina tarkoita, että kuultavaa myös kuunneltaisiin. Ohjeistuksessa näkyy, että kuultu on tullut myös ymmärretyksi. Työttömyysturvalakiin liittyvä lainsäädäntötyö on parhaillaan käynnissä. Tieteentekijöiden liitto toivoo, että nyt hyväksi havaittu asiantuntijuutta arvostava yhteistyö jatkuu myös lainvalmistelussa ja sen jälkeen.

Tuuli Vänskä
asiamies, Tieteentekijöiden liitto
(toimivapaalla 30.8.2008 asti)

Lisätietoja


ACATIIMI 4/08 tulosta | sulje ikkuna