ACATIIMI 4/10 tulosta | sulje ikkuna

Yliopistoissa yt-neuvottelujen kevät

Tuotannollista ja taloudellista syistä tehtävät irtisanomiset ovat tätä keväänä iskeneet yliopistoihin. Yhteistoimintaneuvottelujen kierroksen aloitti Oulun yliopisto. Huhtikuussa mukaan liittyi Itä-Suomen yliopisto. Myäs monissa muissa yliopistoissa on meneillään tai edessä henkilästään kohdistuvia toimenpiteitä. Näyttääkin siltä, että yt-neuvottelut ja irtisanomiset ovat tulleet yliopistoihin jäädäkseen.

Yhteistoimintaneuvottelut kertovat karua kieltään yliopistojen rahoitustilanteesta. Professoriliiton puheenjohtaja Risto Laitinen valaisi rahoitusahdinkoa Acatiimin viime numeron pääkirjoituksessaan, jota Helsingin Sanomat siteerasi 1. huhtikuuta. Vaikka yliopistot eivät ole enää valtiollisia, valtionhallinnon tuottavuusohjelma niistää niiden rahoitusta 23 miljoonalla tänä vuonna. Päättäjät lupasivat turvata yliopistojen maksuvalmiuden yliopistouudistuksen käynnistysvuonna, mutta yt-neuvottelut osoittavat, että maksuvalmiutta paikataankin henkilästävähennyksin.

Uuden yliopistolain myätä yliopistohenkilästä on tyäsuhteessa. Suuri syy siihen, miksi yliopistojen johto halusi päästä eroon virkasuhteista, oli juuri tyäsuhteisiin liittyvä “joustavuus”. Tänä keväänä tämä joustavuus on paljastanut karvansa.

Opetus- ja tutkimushenkilästä vähenee Oulussa 39:lla

- Kova ruljanssi se oli, kommentoi jukolainen pääluottamusmies Kimmo Kontio Oulun yliopiston yt-neuvotteluja.

Oulun yliopiston hallitus julkisti 31.3. päätäksen, jonka mukaan yliopisto vähentää seuraavan kolmen vuoden aikana henkilästäään 180 henkilätyävuoden verran. Yliopiston 8-9 miljoonan euron säästätavoite merkitsee sitä, että irtisanomisia tulee kaikkiaan 68, eläkkeelle siirtyy 71 ja määräaikaisten tyäsuhteita päättyy 36. Lisäksi kategoriaan ’muut’ lukeutuu viisi henkilää, joissa on mm. omasta tahdostaan irtisanoutuvia tai tyäpaikkaa vaihtavia.

- Opetus- ja tutkimushenkilästää vähennetään yhteensä 39: eläkkeelle siirretään 11, määräaikaisuuksia loppuu 13 ja irtisanomisia tulee 15, kertoo jukolainen pääluottamusmies Kimmo Kontio.

Viikon 15 aikana tiedekunnista alettiin saada henkilätason tietoja. Irtisanottaville järjestetään 4. toukokuuta tiedotustilaisuus, jossa on paikalla tyävoimaviranomaisia sekä tyänantajan edustajia kertomassa tukitoimista. Asianosaisille on jo tehty materiaalipaketti, joka sisältää tietoa mm. muutos- ja tyättämyysturvasta.

Väen vähentämiset kohdistuvat siten, että tiedekunnista vähennetään 108, erillislaitoksista 30 ja hallintopalveluista 42. Eniten julkisuutta on saanut Kajaanin luokanopettajakoulutuksen siirtäminen Oulun kampukselle. Kajaanin yliopistokeskus keskittyy aikuiskoulutukseen sekä mittausja tietojärjestelmien tutkimukseen ja koulutukseen CEMIS-innovaatiokeskuksen puitteissa. Koulutuksen voimavaroja suunnataan uudelleen luopumalla kliinisestä laboratoriotieteestä ja radiografiasta Oulussa ja tietojenkäsittelytieteiden koulutuksesta Kajaanissa. Tietojenkäsittelytieteitä voi edelleen opiskella Oulussa. Kielikeskuksessa luovutaan ei-pakollisten kielten opetuksesta ja suunnataan voimavaroja tutkintokoulutuksen tukemiseen.

Tukitehtäviä tehostetaan mm. yhdistämällä laboratorioita ja tyäpajoja, muodostamalla tiedekuntakohtaisia palvelupisteitä sekä ulkoistamalla tehtäviä edelleen soveltuvin osin.

Itä-Suomessa väkeä lähtee prosenteissa Oulua enemmän

Itä-Suomen yliopistossa käynnistettiin 13.4. yhteistoimintaneuvottelut koskien hallinto- ja tukipalveluja.

- Hyvässä hengessä käytiin toimintamallit läpi sekä päätettiin siitä, että kuuden viikon aikana kokoonnutaan kerran viikossa, kommentoi jukolainen pääluottamusmies Antero Puhakka ensimmäistä yt-kokousta.

Yt-neuvottelujen piirissä on noin 380 henkilää. Neuvottelut eivät näillä näkymin koske tutkimus- ja opetushenkilästää. Alustavan arvion mukaan henkilästän vähennystarve on 80 henkilätyävuotta.

- Näiden lukujen valossa meillä aiotaan vähentää prosenteissa enemmän kuin Oulun yliopistossa, Puhakka huomauttaa.

Ensimmäisessä yt-kokouksessa väen vähentämisen tarvetta perusteltiin talousluvuilla, vaikka Itä-Suomen yliopiston tiedotteessa (6.4.) kärkeen nostettiin kahden yliopistojen yhdistymisestä johtuva täiden uudelleenorganisointi. Yliopiston käyttätalous on alijäämäinen. Itä-Suomen yliopiston hallitus on päättänyt asettaa vuoden 2011 tavoitteeksi vähintään 1,1 miljoonan euron siirtämistä vuoden 2010 hallinnon ja tukipalveluiden kehyksistä tutkimuksen ja opetuksen vahvistamiseen.

Tuotannollisista ja taloudellisista syistä sekä toiminnan uudelleen järjestelyjen perusteella käytävät neuvottelut koskevat hallintokeskuksen, tietotekniikkakeskuksen, kirjaston ja oppimiskeskuksen henkiläkuntaa sekä luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan osalta Ekologian tutkimusinstituutin tukipalvelutehtävissä ja kalantutkimusyksikässä tyäskenteleviä henkiläitä. Jukolaista väkeä tilanne koskee etenkin kirjastossa sekä hallinnossa.

Yliopiston tiedotteen mukaan ensisijaisesti säästäjä pyritään läytämään selvittämällä mahdollisuuksia määräaikaisten tyäsopimusten jatkamatta jättämisellä, uudelleen sijoittamalla muihin yksikäihin, eläkkeelle siirtymisillä sekä muilla mahdollisilla keinoilla. Hallinnon ja tukipalveluiden toimintoja organisoidaan uudelleen ja mahdollisia ulkoistamisia harkitaan. Mikäli säästäjä ei muilla toimenpiteillä voida saavuttaa, tämä voi johtaa tyäntekijäiden irtisanomisiin, lomauttamisiin tai osa-aikaistamisiin taloudellisella ja tuotannollisella perusteella.

Tampereella yt-aloite pääluottamusmiehiltä

Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen lisäksi myäs muut OKL-filiaalit ovat liipaisimella. (ks. s.16) Hämeessä kohistaan Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksen mahdollisesta siirtämisestä Tampereelle. Tampereen yliopiston johto on keskustellut asiasta opetusministeriän väen kanssa, joka puoltaa pienten alueellisten yksikäiden keskittämistä emoyliopiston yhteyteen.

Tampereen yliopiston pääluottamusmiehet ovat lähettäneet rehtori Kaija Hollille kirjeen (12.4.), jossa he esittävät huolestumisensa yhteistoimintamenettelyn toteutumisesta Hämeenlinnan OKL:n osalta. He pitävät mahdollisena, että muutoskaavailujen valmistelussa ja tiedotuksessa ei ole noudatettu yhteistoimintalakia. Tampereen tilannetta voikin pitää poikkeuksena yt-neuvottelujen keväässä: siellä aloite yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta on tullut henkilästän taholta. Pääluottamusmiehet katsovat, että Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitokseen kohdistuu suunnitelmia, joilla on hyvin voimakkaita vaikutuksia henkilästän asemaan.

Tämän lehden painoon mennessä pääluottamusmiesten kirjeeseen ei vielä ollut vastattu. Rehtori Kaija Hollin mukaan Hämeenlinnan OKL:n suhteen ei ole tehty vielä mitään ehdotusta, päätäksestä puhumattakaan.

- Lakkauttamassa ei olla mitään, mutta toki toimintojen keskittäminen yliopiston strategian mukaan otetaan harkintaan kaikessa meidän toiminnassa ja silloin HKL:n siirtomahdollisuus tullee myäs harkintaan.

- On luonnollista, että YT-neuvottelut käydään joka tapauksessa ennen kuin edes ehdotusta tehdään, puhumattakaan ennen kuin mistään päätetään. Aloiteoikeutta voi käyttää, mutta kiirettä tässä asiassa on vaikea ymmärtää, Holli huomauttaa.

Jyväskylässä täydennyskoulutuskeskuksen väen yt:t

Jyväskylän yliopistossa täydennyskoulutuskeskusta koskevat yt-neuvottelut aloitettiin 21. huhtikuuta. Yliopiston täydennyskoulutuskeskus yhtiäitetään, osa toiminnoista siirretään tiedekuntiin ja osa lopetetaan. Yt:t kohdistuvat alle 40 henkilään.

- Jokaisen täykkäriläisen tyänkuva muuttuu. Hyvin menestynyt keskus pilkotaan osiin, jukolaisten pääluottamusmies Hannu Jalkanen toteaa.

Muutenkin yliopistossa on aloiteltu henkilästään kohdistuvia toimenpiteitä: iso joukko määräaikaisuuksia loppui vuoden vaihteessa. Tässä oli paljon tutkijakuntaakin. Hannu Jalkasen mukaan vuoden vaihtuessa henkilästä vaihtui 300:lla.

Raha ratkaisee, miten käy

Lapin yliopistossa ei ole vireillä väenvähennyksiä, mutta pääluottamusmies Jarmo Kiurun mukaan ihan tarkkaan asiaa on vaikea arvioida, sillä esimerkiksi määräaikaisten osalta tilanteen seuraaminen on hankalaa.

- Meille on annettu infoa, että pari vuotta olisi aikaa hengähtää ja etsiä pidemmän jänteen ratkaisuja ‘rationalisointipaineisiin’ yhteistyästä Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen kanssa. Yhteistyän etuja on etsitty mm. kielten opetuksesta, matkailualan koulutuksesta ja kirjastoista, Kiuru kertoo.

Opetusministeriä on asettanut tyäryhmän, joka on saanut toimekseen miettiä näiden eri julkisten tahojen toimijoiden toimintojen jonkinasteista yhteen sulauttamista. Hommaa mainostetaan uraa uurtavaksi – onhan se poikkihallinnollinen kunnallis- ja valtionhallinnon rajat ylittäen.

Turun yliopiston jukolainen pääluottamusmies Eero Kuparinen on käynyt yksittäisiä ytneuvotteluja, jotka johtuvat Turun kauppakorkeakoulun yhdistymisestä Turun yliopistoon. Hänen tietojensa mukaan nämä yt:t eivät ole johtaneet irtisanomisiin.

- Isomman mittakaavan yt-neuvottelujen tarpeesta en ole yliopiston sisällä kuullut, Kuparinen toteaa.

Tosin yliopiston rahatilanteesta ei ole kovin tarkkaa tietoa. Tiedekunnan laativat paraikaa henkilästäsuunnitelmiaan.

- Tulevaisuudesta ei vielä kukaan tiedä. Raha ratkaisee, miten käy, Kuparinen lisää.

Kirsti Sintonen


ACATIIMI 4/10 tulosta | sulje ikkuna