Professoriliiton suositus hyvästä tavasta tekijänoikeuksista sovittaessa

Professoriliitto on laatinut suosituksen hyvästä tavasta tekijänoikeuksista sovittaessa. Suositus on laadittu, koska useat yliopistot ovat laatineet työsopimuksen liitteitä, joissa työntekijöiltä on edellytetty tekijänoikeuksista luopumista. Yliopistot ovat pyrkineet yksinkertaistamaan tekijänoikeuksien ja muiden immateriaalioikeuksien hallintaa. Erilaisten vakiosopimusten käyttäminen on kuitenkin johtanut entistä sekavampiin sopimuksellisiin tilanteisiin esimerkiksi kansainvälisissä tutkimushankkeissa ja monimuotoisten digitaalisten aineistojen kanssa. Työsopimusta solmivan työntekijän kannalta tekijänoikeuksien luovuttaminen etukäteen ja työsopimuksen solmimisen ehtona on kohtuutonta.

Tekijänoikeus on perusoikeus

Tekijänoikeus kuuluu tekijälle eli sille, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen. Suomessa tekijänoikeudesta ja suojan laajuudesta on säädetty tekijänoikeuslaissa.

Tekijänoikeuksilla turvataan se, että perusoikeudet toteutuvat myös yliopistoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että:

  • Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta (YK:n ihmisoikeuksien julistuksen 27.1 artikla, Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus 15(1) (c) artikla).
  • Tekijän oikeus määrätä teoksensa kaupallisesta tai muusta taloudellisesti merkityksellisestä käytöstä nauttii perustuslain mukaista omaisuuden suojaa (perustuslain 15 §, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 1. lisäpöytäkirjan 1 artikla, EU:n perusoikeuskirjan 17(2) artikla).
  • Tekijänoikeuksilla turvataan tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapautta (perustuslain 16 §, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus 15(3) artikla ja UNESCOn suositus vuodelta 1997).
  • Tekijänoikeuksilla turvataan sananvapautta (perustuslain 12 §).
  • Tekijänoikeuksilla turvataan jokaisen oikeutta hankkia toimeentulo valitsemallaan työllä tai ammatilla (perustuslain 18 §).

Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus ei toteudu ilman tekijänoikeuksia

Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus ei toteudu ilman tekijänoikeuksia. Tieteen vapauteen kuuluu tieteenharjoittajan oikeus valita tutkimusaiheensa, tutkimusmenetelmänsä ja julkaisukanavansa. Myös taiteessa vallitsee ilmaisun ja menetelmien vapaus. Opetuksen vapaus sisältää muun muassa opettajan oikeuden opettaa haluamallaan tavalla niin sisällöllisesti kuin menetelmällisesti.

Yliopistosektorin erityispiirteistä johtuu, että tekijänoikeuksilla on läheinen yhteys yliopisto-opettajien ja -tutkijoiden oikeuteen hankkia toimeentulo. Yliopisto-opettajat ja tutkijat sekä luovat teoksia että toimivat niiden käyttäjinä. Opettaja tarvitsee oikeuden opetusmateriaaleihinsa. Yliopistotutkija tarvitsee oikeuden teoksiinsa, julkaisemattomiin käsikirjoituksiinsa ja keräämäänsä dataan. Koska yliopistosektorin työsuhteet ovat hyvin suurelta osin määräaikaisia ja lyhyitä, yliopistotutkijoiden ja -opettajien mahdollisuus hankkia toimeentulo ja edetä työurallaan vaarantuu, ellei heillä ole pysyviä oikeuksia oman tieteellisen ja taiteellisen työnsä tuloksiin.

Tekijänoikeuden luovuttaminen etukäteen ja työsopimuksen solmimisen ehtona on kohtuutonta

Useat yliopistot ovat laatineet työsopimuksen liitteitä, joissa työntekijöiltä on edellytetty tekijänoikeuksista luopumista. On hyvän tavan vastaista ja kohtuutonta vaatia työntekijää luovuttamaan omaisuuttaan yliopistotyönantajalle työhönoton yhteydessä. Työhönoton yhteydessä tehtävät vastikkeettomat ja yleisluontoiset sopimuslausekkeet työntekijälle kuuluvien tekijänoikeuksien luovuttamisesta yliopistotyönantajalle ovat lähtökohtaisesti hyvän tavan vastaisia ja kohtuuttomia tai mitättömiä.

Joissain tilanteissa on erityinen syy ja kummankin osapuolen etujen mukaista sopia työntekijän tekijänoikeuksien luovutuksesta. Tällöin osapuolten on otettava huomioon se, että tekijänoikeuksien luovutus vastaa myös työntekijän etuja, ja että tekijänoikeuden luovutuksesta maksetaan korvaus. Parasta aikaa useammassa yliopistossa käydään neuvotteluja tekijänoikeuksista sopimisesta.

Malli tekijänoikeuksia koskevaksi sopimusehdoksi

Professoriliiton suositus sisältää mallin sopimusehdoksi, jolla professori voi yksiselitteisesti määritellä, mistä oikeuksista hän on valmis luopumaan ja minkä suuruista korvausta vastaan. Sopimusehdon alussa on kohta, jossa on lueteltu ne tilanteet, jolloin työntekijä luovuttaa tekijänoikeuden yliopistolle. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin kun teos on yliopiston nimenomainen tilaustyö ja tilaustyöhön rajoitetun tekijänoikeuden luovuttamisesta on nimenomaisesti sovittu tilaustyön yhteydessä;

  • työntekijä palkataan nimenomaisesti täyttämään yliopiston velvollisuuksia kolmanteen nähden, yliopisto on sitoutunut luovuttamaan hankkeeseen liittyvät tekijänoikeudet tälle kolmannelle, työntekijälle on työsopimusta tehtäessä annettu kolmannen kanssa tehdyn sopimuksen tekijänoikeuksia koskevat ehdot, tekijänoikeuden luovuttaminen on välttämätöntä yliopiston velvollisuuksien täyttämiseksi kolmanteen nähden ja tekijänoikeuksien luovuttamisesta maksetaan nimenomainen kohtuullinen korvaus;
  • tekijänoikeus luovutetaan työsuhteen aikana nimenomaisen kustannussopimuksen yhteydessä.

Sopimusehdossa on määritelty, että teokseen tai aineistoon luovutetaan ainoastaan rinnakkainen käyttöoikeus, ellei nimenomaisesti ole sovittu toisin. Käyttöoikeus on voimassa vain Suomessa, ellei siitä ole sovittu toisin. Sopimusehdon liitteessä on erityisehtoja esimerkiksi sen sopimiseksi, mitä maita rinnakkainen käyttöoikeus tai muiden rajoitettujen oikeuksin luovutus koskee.

Liitteessä on myös erityisehdot niitä tilanteita varten, kun työntekijä palkataan nimenomaisesti täyttämään yliopiston velvollisuuksia kolmanteen nähden. Tällöin tulee yksilöidä kolmannen kanssa tehty sopimus, tapa, jolla kolmannen kanssa tehdyn sopimuksen tekijänoikeuksia koskevat ehdot on annettu työntekijälle, miltä osin tekijänoikeuden luovuttaminen on välttämätöntä yliopiston velvollisuuksien täyttämiseksi kolmanteen nähden, syy siihen, että tekijänoikeuden luovuttaminen on välttämätöntä yliopiston velvollisuuksien täyttämiseksi kolmanteen nähden sekä tekijänoikeuksien luovuttamisesta maksettu tai maksettava korvaus.

Sopimusehdon mukaan työntekijä ei luovuta tekijänoikeutta omiin opetusmateriaaleihinsa. Osapuolet voivat erikseen sopia rinnakkaisen käyttöoikeuden luovuttamisesta nimenomaisten opetusmateriaalien osalta kohtuullista korvausta vastaan.

Suositus löytyy Professoriliiton verkkosivuilta. Suositusta päivitetään tarvittaessa. Suositus ei kata esimerkiksi monenkeskisiä tutkimusaineistoja tai tutkimusprototyyppien ja materiaalien tekijänoikeuksia.teksti Tarja Niemelä
toiminnanjohtaja, VT, Professoriliitto

Painetussa lehdessä sivu 10