Kankeat käytännöt apurahatutkijan riesana

Tampereen yliopiston tieteentekijät Tatte ry laati suositukset apurahatutkijoiden aseman parantamiseksi.

Apurahatutkijat ovat epätasa-arvoisessa asemassa paitsi työsuhteessa oleviin kollegoihinsa nähden myös keskenään. Kohtelu vaihtelee jopa saman yliopiston sisällä. Eroja on esimerkiksi siinä, millä ehdoilla apurahatutkijat saavat työhuoneen, kulkukortin ja it-palvelut käyttöönsä vai saavatko lainkaan.

Näin todetaan Tampereen yliopiston tieteentekijöiden Tatte ry:n teettämässä kyselytutkimuksessa. Kyselyyn vastasi 88 apurahatutkijaa Tampereen yliopiston kuudesta tiedekunnasta. Kyselyraportin kirjoitti Sinikka Torkkola, ja kyselyn tilastollisesta analyysistä vastasi Päivi Tyni.

Tutkimus käsittelee Tampereen yliopiston tilannetta, mutta useimmat huomiot ovat yleistettävissä yliopistoihin laajemminkin. Tatte laati syksyllä raportin pohjalta 14-kohtaiset suositukset, joilla apurahatutkijoiden asemaa voitaisiin parantaa.

— Yksi mielestäni keskeisimmistä Tatten suosituksista on se, että jokaiseen tiedekuntaan nimettäisiin muutama hallintohenkilö, jotka vastaisivat erityisesti apurahalla tutkimusta tekevien tuen tarpeisiin. Tämä uudistus auttaisi merkittävästi siihen, ettei apurahatutkijuuteen liittyviä käytännön asioita enää palloteltaisi henkilöltä toiselle, vaan tutkimustyön edellytysten järjestäminen erilaisissa yksilöllisissä tilanteissa olisi sujuvaa – ja siten myös arvostusta viestittävää, Tatten puheenjohtaja Sanni Tiitinen toteaa tiedotteessa.

Monissa kyselytutkimukseen tulleissa vastauksissa korostuivat juuri jäykän byrokratian aiheuttamat ongelmat. Apurahatutkijoiden rahoituskaudet ovat usein sirpaleisia, ja lyhyetkin katkokset kausien välillä aiheuttavat joskus tarpeettomalta tuntuvia harmeja.

”Jos apuraha muodostuu pienemmistä pätkistä, resurssisopimusta pitää olla koko ajan uusimassa. Tutkijalla on pelko, että apurahakausien väliin tulee tauko ja yliopiston sähköpostin käyttöoikeus katkeaa. Usein on niin, että tutkimustyö on kesken ja sähköposti on tärkein viestintäkanava esimerkiksi julkaisujen kanssa”, kertoi eräs vastaaja.

Pienistä riesoista saattaa muodostua isompia. Epätasa-arvoiset käytännöt olivat saaneet monet vastaajista pohtimaan paikkaansa yliopistoyhteisössä – kuuluvatko he siihen edes. Vastaajista noin neljännes koki, ettei kuulu yliopistoyhteisöön, ja toinen neljännes ei osannut vastata.

”Koen olevani, kollegat pitävät osana yhteisöä, mutta byrokratia antaa usein ymmärtää muuta.”

Kaikki eivät olleet tyytymättömiä, mikä osaltaan korostaa käytäntöjen kirjavuutta. Kollegoiden ja esihenkilöiden rooli korostuu, kun yliopiston rakenteet ovat apurahatutkijan kannalta horjuvia. Noin kymmenesosa vastaajista oli osa-aikaisessa työsuhteessa yliopistoon, mikä saattoi helpottaa myös byrokratian kanssa.

”Oma onneni on mahtava esimies, joka henkilökohtaisesti pitää huolen siitä, että jokaisella hänen ryhmänsä apurahatutkijalla on myös työsuhde yliopiston kanssa (mikäli apurahan säännöt sen sallivat), jolloin työtilat, kulkuoikeudet, työterveys yms. tulevat automaattisesti.”

Tattesta kerrotaan, että Tampereen yliopisto on tarttunut kiitettävästi raportin nostamiin teemoihin.Tatten suositukset apurahatutkijoiden aseman parantamiseksi Tampereen yliopistossa 2020

Yliopisto:

 • 1. Laaditaan tiedekuntien käyttöön selvät ohjeistukset apurahatutkijoita koskevista käytännöistä. Ohjeita läpileikkaavina periaatteina tulisi olla yhteisöllisyys, tasa-arvo ja arvostus.
 • 2. Täydennetään yliopiston intranettiin kootusti tietoja apurahatutkijoita koskevista käytännön asioista.
 • 3. Varataan riittävästi resursseja apurahatutkijoiden asioista tiedekunnissa vastaavien hallintohenkilöiden kunnolliseen perehdyttämiseen (sekä käytäntöjen että viestinnän osalta).
 • 4. Tarjotaan kaikki tutkimustyön resurssit ilman erillisiä, apurahatutkijan maksamia korvauksia. (Toisin sanoen edellytetään korvausta vain silloin ja siinä määrin kuin korvaukset sisältyvät myönnettyyn apurahaan.)
 • 5. Selvitetään mahdollisuutta tarjota työterveyspalveluita apurahatutkijoille siten, että heidän velvollisuutensa ja asemansa suhteessa yliopistoon ei muutu.
 • 6. Kehitetään teknisiä käytäntöjä tukemaan tutkijoiden affiliaation ja näkyvyyden jatkuvuutta (SoleCris, nettisivut) huolimatta rahoituksen pirstaleisuuden aiheuttamista epäjatkuvuuksista.
 • 7. Varmistetaan tutkimustyön edellytysten saumaton jatkuminen tilanteessa, jossa tutkija vaihtaa työsuhteesta apurahalle. Lopetetaan esimerkiksi turhat työhuoneiden vaihdokset.
 • 8. Tarkastellaan yliopiston käytäntöjä säännöllisesti ja systemaattisesti apurahatutkijoiden silmin ja pyritään poistamaan eriarvoisuutta luovia käytäntöjä. (Tällä hetkellä tällaisia käytäntöjä ovat esimerkiksi apurahatutkijoiden kuvattomat kulkukortit ja uutisten kohdennus "henkilöstölle".)

Tiedekunnat:

 • 9. Nimetään 2—3 hallintohenkilöä per tiedekunta vastaamaan erityisesti apurahatutkijoiden yksilöllisiin tuen tarpeisiin.
 • 10. Tarkastellaan tiedekunnan käytäntöjä säännöllisesti ja systemaattisesti apurahatutkijoiden silmin ja pyritään poistamaan eriarvoisuutta luovia käytäntöjä. (Esimerkiksi kutsutaan apurahatutkijat tapahtumiin siinä missä muutkin tiedekunnassa tutkimustyötä tekevät eikä erotella työpisteitä rahoituslähteen mukaan.)
 • 11. Huolehditaan, että tutkinto-ohjelmavastaavat tietävät, keitä apurahatutkijoita tutkinto-ohjelman alalla yliopistolla on, ja tavoittavat apurahatutkijat tutkinto-ohjelmia koskevassa viestinnässä.

Tutkinto-ohjelmavastaavat, väitöskirjaohjaajat ja lähijohtajat

 • 12. Varataan apurahatutkijoille (erityisesti väitöskirjatutkijoille ja vastaväitelleille) mahdollisuuksia kerryttää kokemusta opettamisesta ja opetuksen kehittämisestä ja saada tästä työstään asianmukainen korvaus.
 • 13. Kutsutaan ja rohkaistaan apurahatutkijoita osallistumaan tutkinto-ohjelman tapahtumiin, esimerkiksi henkilöstökokouksiin.
 • 14. Ilmoitetaan apurahatutkijoiden asioista tiedekunnissa vastaaville hallintohenkilöille, jos apurahatutkijoiden tavoittamiseen liittyy ongelmia.

tieteentekijat.fi/assets/uploads/2020/09/Tatte-apurahakysely-suositukset-V2.pdf

teksti Tuomo Tamminen

Painetussa lehdessä sivu 14