Yliopistot vastaavat yliopistolaisten urakritiikkiin

Vakinaistamispolku on ”nuorille ja lupaaville” – onko konkareilla riski jäädä väliinputoajiksi?

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopistossa ei ole urapolun ulkopuolisia apulaisprofessoreita tai muita määräaikaisia yliopistolain mukaisia professoreita, vaan kaikki etenevät saman urapolun mukaan. Apulaisprofessoria palkattaessa Aalto-yliopisto tekee investointipäätöksen professuuriin. Tenure trackilla henkilö kilpailee vain itsensä kanssa saavuttaakseen asetetut tavoitteet. Rekrytointi-ilmoituksessa määritellään, mille urapolun tasolle professoria haetaan. Joka vuosi Aalto-yliopisto rekrytoi sekä uransa alkuvaiheessa olevia että kokeneempia tutkijoita.

Itä-Suomen yliopisto

Tenure trackillä ja rekrytoinnissa ei ole ikään liittyviä eikä muitakaan vastaavia rajoitteita. Täytöissä ja tehtävien avaamisessa kyse on pitkälti tutkimusryhmien, laitosten ja tiedekuntien strategisista tarpeista.

Hanken

Usein tehtäviin haetaan eri tasoille (ilmoituksessa useampi taso tai any rank), jolloin myös uralla pidemmällä olevilla on mahdollisuus hakea mukaan malliin, toki siten että he kilpailevat muiden hakijoiden kanssa. Hanken sisällytti henkilöstölle johtosääntöön rajatun mahdollisuuden hakea uramalliin sisäisellä haulla. Tätä mahdollisuutta on käytetty kerran, ja muutama henkilö siirrettiin uramalliin eri tasoille.

Turun yliopisto

Väliinputoajaksi jäämisen riski ei liene suurentunut urapolkumallin johdosta. Yliopistojen toimintaympäristössä on aina ollut rajoitettu määrä tiettyjä ylimmän tason tehtäviä. Jos pohditaan keinoja väliinputoamisriskin pienentämiseksi, yliopiston pitänee jatkossakin mahdollistaa rekrytoinnit ja uralla eteneminen myös urapolkumallien ulkopuolella.

Professoriliiton Tarja Niemelä kommentoi

— Liittoomme on tullut monenlaisia yhteydenottoja: 55-vuotiasta hakijaa on pidetty iäkkäänä, ja 60-vuotiaan uramahdollisuudet on kyseenalaistettu. Muutama vuosi sitten rekrytointi-ilmoituksissa saattoi vielä lukea, että väittelemisestä ei saa olla kulunut yli kymmentä vuotta. Eräässä ilmoituksessa kerrottiin, että yliopisto voi vain erittäin poikkeuksellisesta syystä palkata full professorin. Yhteydenottojen perusteella tenure track -rekrytointeihin voi valitettavasti kuulua ikään liittyvää syrjintää.

Miten yliopisto huomioi opetusansiot ja antaa realistiset mahdollisuudet tutkia opetustyön ohessa?

Taideyliopisto

Taiteelliset ja opetusansiot ovat rekrytoinneissa olleet aiemminkin yhtä tärkeitä kuin tieteelliset, eikä eri ansioita ole urajärjestelmän myötä arvotettu keskenään. Kehitämme parhaillaan tasapuolisempaa ja objektiivisempaa opetustaidon arviointia. Urajärjestelmän tavoitteena on pedagogisen osaamisen kasvattamisen lisäksi varata aikaa tutkimukseen ja/tai taiteelliseen toimintaan.

Oulun yliopisto

Tutkimusmeriittejä ei painoteta rekrytoinneissa itseisarvoisesti, vaan painotus riippuu aina tehtävässä tarvittavasta osaamisesta. Jos opetusansiot ovat täytettävän tehtävän kannalta relevantteja, ne tulee huomioida valintakriteereissä ja hakijoiden arvioinnissa.

Jyväskylän yliopisto

Käyttöön on otettu tänä syksynä vanhemman yliopistonlehtorin nimike, jossa huomioidaan muun muassa opetusansiot.

Aalto-yliopisto

Opetus perustuu aina tutkimukseen tai taiteelliseen työhön, ja urapolkujen eri vaiheisiin on annettu suositus näihin käytettävästä työajasta. Lehtoriurapolussa opetusansiota painotetaan tutkimusta tai taiteellista työtä enemmän. Tämä on keskeinen tehtäväkenttä, kun ajatellaan osaamisen kehittämistä Suomessa. Myös professorien urapolulla voi edetä erinomaisilla (excellent) opetusansioilla, jolloin etenemiseen riittävät hyvät (high quality) tutkimuksen tai taiteellisen työn ansiot.

Helsingin yliopisto

Meillä on lähtökohtana, että kaikki tutkivat ja kaikki opettavat, joten tiedekunnissa pyritään varmistamaan kaikille aikaa myös tutkimukselle. Yliopisto on pitkään suositellut, että vakituisissa opetus- ja tutkimustehtävissä oleville tulisi varmistaa mahdollisuus tutkimusintensiiviseen jaksoon säännöllisin väliajoin. Käytäntöä ollaan vahvistamassa kaikissa tiedekunnissa.

OAJ:n Hanna Tanskanen kommentoi

— Meistä on upeaa, että myös pedagogista osaamista arvostetaan entistä enemmän ja yliopistot ovat lähteneet pohtimaan, miten opetuksellisia ansioita voitaisiin huomioida. Vaatimuksia ei kuitenkaan pidä ylimitoittaa, vaan urapolun ylimmät askeleet täytyy olla mahdollista saavuttaa. Yliopistojen koulutustehtävän merkitys niin tutkintokoulutuksen kuin jatkuvan oppimisen osalta kasvaa, sillä yhä useammat tehtävät edellyttävät tulevaisuudessa korkeakoulupohjaista osaamista.

Miten yliopisto voi parantaa rahoituspätkistä kilpailevien tutkijoiden uran jatkuvuutta?

Turun yliopisto

Tukemalla tutkimusrahoitushakuprosesseissa ja tarjoamalla mahdollisimman hyvän tuen ja infran tutkimuksen tekemiselle yliopistossa.

Åbo Akademi

Forskare värdesätts och behandlas utgående från akademins likabehandlingsprinciper oavsett finansieringsgrund och erbjuds möjligheter att utveckla sin egen karriär och kompetens både om de har ett anställningsförhållande och om de är affilierade forskare på annan grund. Inom ramen för planerade utvecklingsområden för speciellt stipendieforskare har vi som mål att bättre kunna stöda kontinuiteten i karriärutvecklingen genom att initiera dialog med finansiärer gällande bland annat längden av finansieringsperioderna.

Hanken

Tämä on kyllä vaikea kysymys, koska iso osa yliopiston tutkimustoiminnasta perustuu ulkoiseen rahoitukseen. Silloin on kyse tutkimusprojekteista ja sen vuoksi määräaikaisista työsuhteista. Mahdollisuuksien mukaan projekteihin otetaan samoja tutkijoita, mutta sisällöstä riippuen se ei aina onnistu. Emme näe mahdolliseksi ottaa tutkijoita pysyviin työsuhteisiin, jos kyseessä on tutkimusprojekti, mikä on tietysti tutkijan kannalta hankalaa.

Itä-Suomen yliopisto

Työn alla on UEF-tutkijajärjestelmän kehittäminen. Apurahatutkijoiden asemaa pohditaan parhaillaan. Tiedekunnat käytännössä ja mahdollisuuksien mukaan silloittavat rahoituskausien siirtymää omalla rahoituksellaan. UEF käyttää 1,5 miljoonaa euroa vuodessa siltarahoitukseen, jolla voidaan ennakoivasti palkata tutkija tai opettaja pian eläköityvän henkilön tilalle tarveharkinnan perusteella.

Helsingin yliopisto

Yliopiston näkökulmasta olisi erittäin tärkeää, että perusrahoitus olisi niin kattavaa, että sillä voitaisiin parantaa myös työsuhteiden vakautta ja suunnitelmallisuutta.

Tieteentekijöiden Mia Weckman kommentoi

— Kannatan kaikkia toimenpiteitä, joilla työntekijöiden työurien epävarmuutta vähennetään ja työurista ja uralla etenemisestä saadaan kannustavaa ja ennakoitavaa. On hankalaa, jos yliopistot eivät edelleenkään tiedosta, että työsopimuslain mukaan pelkkä ulkopuolinen rahoitus tai työn projektimainen teettämistapa eivät lähtökohtaisesti ole riittäviä määräaikaisen työsopimuksen perusteita.Painetussa lehdessä sivu 23