Työttömyysturvaan muutoksia

Eduskunnan käsittelyssä on useita hallituksen esityksiä, jotka voimaan tullessaan aiheuttaisivat muutoksia työttömyysturvasäännöksiin.

Esitysten mukaan vuoden 2017 alusta lukien

Ansiopäivärahaoikeuden alkuun asetettava omavastuuaika pitenee nykyisestä 5 päivästä 7 päivään. Muutosta sovellettaisiin, jos omavastuuajan ensimmäinen päivä olisi vuoden 2017 puolella. Omavastuuajan on täytyttävä kahdeksan kalenteriviikon sisällä.

Korotettu ansio-osa alenee. Muutos koskee päivärahoja, jotka maksetaan kyseisestä päivästä lukien. Muutos koskee myös tilannetta, jossa korotettua ansio-osan maksaminen on aloitettu vuoden 2016 puolella. Korotettua ansio-osaa on mahdollista saada esimerkiksi silloin, kun työtön osallistuu työ- ja elinkeinotoimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun, kuten omaehtoiseen opiskeluun.

Pitkän työuran päättymisen perusteella maksettavasta korotetusta ansio-osasta (90 maksupäivää) luovutaan. Muutos tulee voimaan niin, että korotusosaa voidaan maksaa, jos sen maksamisen perusteena oleva työsuhde on päättynyt vuoden 2016 puolella. Ratkaisevaa olisi, mikä on työsuhteen viimeinen päivä. Oikeus päättyy joka tapauksessa viimeistään 30.6.2017. Myös määrä alenee heti vuoden 2017 alusta lukien.

Ansiopäivärahan enimmäismaksuaika lyhenee työhistorian pituudesta riippuen siten, että

  • jos työhistoriaa on enintään 3 vuotta ennen päivärahaoikeuden alkamista, niin ansiopäivärahan enimmäiskesto on 300 päivää
  • jos työhistoriaa on yli 3 vuotta, mutta henkilö on alle 58-vuotias täyttäessään työssäoloehdon, niin ansiopäivärahan enimmäiskesto on 400 päivää
  • jos työhistoriaa yli 3 vuotta, mutta henkilö on täyttänyt 58 vuotta täyttäessään työssäoloehdon ja hänellä on työssäoloaikaa vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana niin ansiopäivärahan enimmäiskesto on 500 päivää

Työttömällä on kolmen kuukauden ammattitaitosuojan päätyttyä velvollisuus työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä hakea ja ottaa vastaan myös sellaista kokoaikatyötä, josta maksettava palkka on työn vastaanottamisesta aiheutuneiden kustannusten jälkeen pienempi kuin hänelle maksettava työttömyysetuus.

Jos henkilöllä on oma auto käytettävissään, hänen edellytetään käyttävän sitä työmatkoihin myös työssäkäyntialueen (kotoa 80 kilometriä) ulkopuolella, eikä työpaikan sijainti työssäkäyntialueen ulkopuolella enää ole pätevä syy erota työstä.

Työstä kieltäytymisen perusteella asetettavaa korvauksetonta määräaikaa pitenee 90 päivään (yli 2 viikkoa kestävä työ), jos työtön kieltäytyy varmasta työpaikasta.

Työstä kieltäytymiseen perustuvat korvauksettomat määräajat alkavat vasta 30 päivän kuluttua kieltäytymisestä. Korvauksettomasta määräajasta aiheutuvan taloudellisen haitan voi siten välttää etsimällä uuden työpaikan ennen korvauksettoman määräajan alkamista.

Työttömällä on velvollisuus osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä silloinkin, kun osallistumisesta ei ole sovittu työllistymissuunnitelmassa.

Työkokeilun käyttötarkoitusta laajennetaan kokeiluluontoisesti siten, että työkokeilua on mahdollista käyttää työnhakijan soveltuvuuden arvioimiseksi (rekrytointikokeilu) samalla kokeilun järjestäjällä korkeintaan kuukauden ajan ennen työsopimuksen tekemistä. Rekrytointikokeiluun osallistumisaika vähennetään koeajan enimmäispituudesta, jos kokeilun järjestäjä palkkaisi kokeiluun osallistuneen samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin kokeilun jälkeen. Nämä säännökset ovat voimassa vuosina 2017 ja 2018.

Työnhakijat haastatellaan ja heidän työllistymissuunnitelmansa tarkistetaan aina kolmen kuukauden yhdenjaksoisen työttömyyden jälkeen.

Työnhakijalla on oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen, jos hänen päätoiminen työllistymisensä yritystoiminnassa kestää enintään kaksi viikkoa.

Myös palkkatukeen ja starttirahaan tulee muutoksia vuosien 2017 ja 2018 ajaksi.

Liikkuvuusavustus on uusi tuki, jossa yhdistetään nykyinen matka-avustus ja muuttokustannusten korvaus.Tarja Niemelä
toiminnanjohtaja, Professoriliitto

Painetussa lehdessä sivu 14