1/13

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   
   

  Tiedemaailman tietolähde

  Lukijatutkimuksen mukaan Acatiimi ui yleisiä lehtitrendejä vastaan: lukemisen tarkkuus on noussut, pääkirjoituksia seurataan aktiivisesti, printtilehden suosio on hyvin vahva.

  Acatiimin lukijatutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä marraskuussa 2012. Kyselyä varten muodostettiin kunkin lehden taustalla toimivan liiton jäsenrekistereistä kiintiöt ja suoritettiin kiintiöiden sisällä tasaväliotanta. Mukana otoksessa on pääasiassa työelämässä olevia jäseniä, mutta myös jonkin verran eläkkeellä olevia. Tutkimusaineisto käsittää kaikkiaan 364 vastausta ja on siten lukijatutkimuksen aineistoksi varsin mittava. Tutkimuksesta on laadittu Acatiimin toimituksen käyttöön tutkimusraportti. Tässä artikkelissa on katsaus keskeisiin tuloksiin ja hieman myös tutkijan näkemyksiä tuloksista.

  Acatiimia luetaan aikaisempaa tarkemmin

  Acatiimi luetaan varsin tarkasti. Edelliseen lukijatutkimukseen verrattaessa lehden lukemisen tarkkuus on jopa kohonnut — koko lehden tai lähes koko lehden lukevien osuus on nyt aikaisempaa suurempi, samalla kun pinnallisten, vain otsikot pikaisesti selailevien lukijoiden osuus on aikaisempaa pienempi.

  Lukutottumusten myönteinen kehittyminen on tapahtunut vastoin yleistä suuntausta, sillä useimpien lehtien lukutottumukset ovat viime vuosina hiipuneet, lehtien joutuessa yhä ankarammin kilpailemaan lukijoiden ajankäytöstä.

  Lehden sisältöä arvioidaan myönteisesti

  Lehden sisältöä arvioitaessa korostuu lehden sisältämä luotettava tieto sekä hyvä ja selkeä ulkoasu. Lehden koetaan myös seuraavan hyvin lukijakunnan asemaan vaikuttavia asioita.

  Myönteistä kehitystä ja vahvistuneita lukijasuhteita kuvaa hyvin myös lehden saama kouluarvosana 8.0, joka on nyt selvästi korkeampi kuin edellisessä tutkimuksessa (7.6). Parhaan arvosanan lehdelle antavat aktiivisesti omassa liitossaan toimivat jäsenet, heikoimman puolestaan muun kuin eläkkeen vuoksi työelämän ulkopuolella olevat vastaajat.

  Eri julkaisijaliittojen välillä ei esiinny merkitseviä eroja, keskiarvon vaihdellessa 7.9 ja 8.0 välillä. Tässä kohdin esiintyvät eri lukijaryhmien väliset erot kuvaavat hyvin tilannetta koko lehden osalta – erot lehteä arvioitaessa ovat pääosin hyvin pieniä ja monin kohdin niitä ei esiinny lainkaan.

  Kiinnostus tiedemaailmaan yhdistää lukijoita

  Lehden teemojen osalta lukijatutkimuksessa arvioitiin valmiiksi nimettyjen aihepiirien kiinnostavuutta ja niihin kohdistuvaa lisätarvetta. Kiinnostavuuden osalta voidaan nimetä neljä kaikista kiinnostavinta aihepiiriä:

  • yliopisto- ja tiedepolitiikka
  • yliopistojen ja tutkimuksen rahoitus
  • palkkaukseen ja työsuhteen ehtoihin liittyvät asiat
  • työmarkkinat ja edunvalvonta-asiat

  Lehden vakiopalstoista seuratuimpia ovat ajankohtaista- osio sekä pääkirjoitus, vähiten seurattuja puolestaan kirja-arviot ja hallitusten päätökset. Pääkirjoitusten sijoittuminen seuratuimpien palstojen kärkeen on tavanomaisesta poikkeava tulos.

  —Vastaajia pyydettiin myös vapaamuotoisesti kertomaan motiivistaan Acatiimin lukemiseksi. Vastausten perusteella muodostuu vahva näkemys siitä, että lukijat haluavat lehteä lukemalla pysyä ajan tasalla yliopistojen ja tiedemaailman asioista. Myös kiinnostava sisältö, jutut ja henkilöt nousevat vahvasti esille lukijoiden kommenteissa.

  Printtilehdelle vahva puolto

  Acatiimilla on useita vahvuuksia sekä lukutottumusten että lehden sisällön alueilla. Lehti on selvästi saavuttanut vakiintuneen aseman tärkeänä ja kiinnostavana tietolähteenä. Sisällön ja julkaisukäytännön osalta saatiin runsaasti myös vapaamuotoista lukijapalautetta, joka osaltaan korostaa lukijoiden vahvaa sitoutumista lehteen.

  Vaikka selkeitä kehityskohteita ei ole osoitettavissa, voidaan haasteena pitää lehden verkkosisällön kehittämistä ja käyttäjiä houkuttelevan konseptin löytämistä.

  Tältä osin Acatiimin lukijat pitävät hyvin vahvasti kiinni printtilehden formaatista — sähköistä sisältöä käytetään työssä muutoin aktiivisesti, mutta Acatiimin osalta pidetään hyvin vahvasti kiinni perinteisestä selailtavasta lehdestä. Printtilehden rinnalla ilmestyvään tablet-versioon suhtaudutaan kuitenkin varovaisen myönteisesti.

  Acatiimin lukijatutkimukseen vastanneiden kesken arvottiin viisi kappaletta 100 euron arvoisia lahjakortteja kirjakauppaan. Onnetar suosi seuraavia:
  Olavi Borg
  Heikki Haverinen
  Esa Hyyryläinen
  Tuomas Räsänen
  Anu Vehmaa


  Miksi luet Acatiimia

  "Acatiimi ei ole päällekkäin minkään muun lehden kanssa."

  "Kiistatta yksi parhaita tietokanavia yliopistosektorin ja tiedepolitiikan asioihin, ja lisäksi riippumaton ministeriöstä tai yliopiston johdosta. Vaikka lehdellä on selvä edunvalvonta-agenda, tämä ei heikennä sen juttujen journalistista tasoa. Laadukkaasti ja ammattitaitoisesti toteutettu."

  "Siellä on joskus mielenkiintoisia juttuja. Joskus pelkkää järjestöpuppua."

  "Tarjolla hyvin ajankohtaista asiaa ja mielipiteitä, joita voi peilata omiin mielipiteisiin. Tieto toimii usein pohjana keskustelulle."

  "Sitä lukemalla pysyy kartalla."

  "Yleensä mielenkiintoisia ja ajankohtaisia asioita nostettu esiin. Hyvä tietää, mistä keskustellaan!"


  Kiitos

  Lämmin kiitos kaikille Acatiimin lukijatutkimukseen vastanneille! Tästä on hyvä jatkaa. Keskeiset tulokset antava pontta kehittää lehteä yhä paremmaksi.

  Avoimessa palautteessa saimme paljon ihan konkreettisia juttuideoita, mm. kiinnostavista yliopisto- ja tiedepoliittisista tutkimuksista. Niistä ei välttämättä aina tihku tietoja lehden toimitukselle, joten vinkkejä voi lähetellä jatkossakin.

  Lukijatutkimuksen tuloksilla tulee olemaan muutakin konkreettista merkitystä lehden tekemiselle. Hallitusten päätökset kuuluivat vähiten seuratuimpien palstojen joukkoon ja avoimessa palautteessa oli useampia niitä koskevia kommentteja. On varsin ymmärrettävää, että ”Merkittiin yleinen työmarkkinatilanne tiedoksi” -tyyliset päätökset eivät kerro mitään lehden lukijalle. Jo tästä lehdestä lähtien päätöksiä on muutettu hieman lukijaystävällisemmiksi. Niissä keskitytään jatkossa kunkin liiton jäsenkuntaa kiinnostaviin asioihin ja avataan päätösten sisältöä hieman aiempaa enemmän.

  Printtilehti sai lukijoilta niin vahvan puollon, että verkkoversion kehittämiselle tuli melko vähän ideoita. Acatiimilla on ollut verkkoversio (www.acatiimi.fi) vuodesta 2000 ja sitä aiotaan jatkossa uudistaa. Nykyinen verkkoratkaisu toimii etenkin arkistokäytössä.

  Tervetuloa kaikki lukijat myös Acatiimin Facebook-sivuille.

  Kirsti Sintonen
  Päätoimittaja

  • Artikkeli löytyy painetun lehden sivulta 12