5/13

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Professorien keskipalkka on 6706 euroa

  Professoriliiton vuosittaisen palkkaselvityksen mukaan tutkimuslaitoksissa työskentelevien professorien keskipalkka jää lähes 400 euroa yliopistojen palkkausta alemmaksi.

  Professoriliiton vuosittaiset palkkakyselyt toteutettiin jälleen vuoden 2012 lopulla. Vakiintuneen käytännön mukaisesti palkkatietoja kerättiin sekä jäseniltä että työnantajilta.

  Työnantaja-aineisto käsittää yhteensä 2323 kokoaikaisen professorin palkkatiedot lokakuulta 2012. Aineiston pohjalta voidaan palkkoja tarkastella yliopistokohtaisesti sekä vakinaisten että määräaikaisten professorien osalta. Vertailukelpoista aineistoa on kerätty työnantajilta vuodesta 2003 lähtien.

  Samanaikaisesti toteutettiin myös Professoriliiton jäsenille kohdistettu palkkakysely. Jäsenkyselyn aineisto täydentää hyvin työnantajien toimittamaa aineistoa ja sen avulla voidaan tarkastella palkkoja myös tieteenalakohtaisesti. Jäsenille kohdistettua kyselyä on nykyisessä muodossa toteutettu vuodesta 2001 lähtien. Palkkakyselyiden aineistot yhdessä tarjoavat varsin kattavan kuvan professorien palkkauksesta.

  Professorien määrä on vähentynyt

  Vuosina 2003—2009 kokoaikaisten professorien lukumäärä kasvoi vuosittain keskimäärin noin prosentilla. Marraskuusta 2009 lokakuuhun 2012 kokoaikaisten professorien lukumäärä pieneni 3,1 prosentilla. Vähenemistä on tapahtunut kolmena vuotena peräkkäin. Tilannetta on osittain tasoittanut osa-aikaisten professuurien lisääntyminen.

  Palkat nousivat 2,6 prosenttia

  Kaikkien professorien keskipalkka lokakuussa 2012 oli työnantajien toimittaman aineiston mukaan 6706 euroa. Kyseessä on säännöllisen työajan ansio, joka muodostuu henki- ja vaati-osista lisättynä akateemisen johtajan tehtävästä maksettavalla hallintotehtäväpalkkiolla ja muilla säännöllisesti maksettavilla lisillä. Vaihtoehtoisesti kyseessä saattaa olla myös henkilökohtaisesti neuvoteltu yksilöllinen sopimuspalkka, joiden osuus aineistossa onkin viime vuosina hieman kohonnut.

  Kokonaispalkka

  Professorien keskipalkka on kohonnut joulukuun 2011 ja lokakuun 2012 välisen 10 kuukauden tarkastelujakson aikana 168 euroa, mikä vastaa 2,6 prosentin nousua. Viime vuosina on ollut selvästi nähtävissä keskipalkan kohoaminen mediaanipalkkaa nopeammin.

  Keskipalkat

  Työnantaja-aineiston perusteella on myös laadittu perinteiseen tapaan yliopistojen välinen palkkavertailu, jossa yliopistot on asetettu professorien keskipalkan mukaiseen järjestykseen. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, Svenska handelshögskolanissa ja Aalto-yliopistossa keskipalkka on yli 7000 euroa.

  Eri yliopistot

  Tutkimuslaitoksissa tienataan vähemmän

  Työnantajille kohdistettua palkkakyselyä on pyritty laajentamaan koskemaan myös tutkimuslaitoksia. Tutkimuslaitosten vastausaktiivisuus ei yllä tavoitellulle tasolle, mutta palkat ilmoittaneiden seitsemän tutkimuslaitoksen osalta saatiin kuitenkin kokoon 48 professorin tai tutkimusjohtajan palkkatiedot. Keskipalkka tutkimuslaitoksissa on 6317 euroa ja jää siten lähes 400 euroa yliopistojen keskipalkkaa alemmaksi.

  Tutkimuslaitoksista kyselyyn vastasivat Geologian tutkimuskeskus, Kotimaisten kielten keskus, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Kuluttajatutkimuskeskus, MTT, Riista- ja kalataloudentutkimuslaitos ja VATT.

  Neljännes professoreista määräaikaisia

  Kaikista professoreista 25 prosenttia toimii määräaikaisessa tehtävässä. Määräaikaisten professorien säännöllisen työajan ansio on keskipalkasta laskettuna 623 euroa vakinaisten professorien ansiota pienempi. Tähän vaikuttavat määräaikaisessa tehtävässä toimivien professorien alhaisemmat henki- ja vaati arvioinnit, mutta myös akateemisen johtajan tehtävistä maksettavien hallintotehtäväpalkkioiden keskittyminen vakinaisille professoreille.

  Tyypillisiä perusteita professorin tehtävän määräaikaisuudelle ovat ulkoisen rahoituksen määräaikaisuus ja yliopiston nimityskäytäntö. Kuitenkin useille määräaikaisille professoreille on oman tehtävän määräaikaisuuden peruste epäselvä.

  Teatterikorkeakoulussa ja Kuvataideakatemiassa kaikki professorit ovat määräaikaisia. Tampereen yliopistossa ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa määräaikaisten professorien osuus on yli 40 prosenttia. Vuoden 2011 aineistoon verrattuna määräaikaisten osuus laski yhdellä prosenttiyksiköllä.

  Sukupuolten välinen palkkaero pysynyt lähes samana

  Palkkakyselyissä on usean vuoden ajan tarkasteltu myös naisten ja miesten välisiä palkkaeroja. Jäsenkyselyn tietojen pohjalta on seurattu palkkaerojen kehittymistä ja laskettu myös naisten euro, joka tuoreimman kyselyn perusteella on 96,6 senttiä. Palkkaero miesten hyväksi on nyt 227 euroa.

  Aineiston perusteella suurimmat palkkaerot mies- ja naisprofessorien välillä olivat Svenska handelshögskolanissa, Åbo Akademissa ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Myös Lapin ja Tampereen yliopistoissa miesten kuukausipalkka on yli 300 euroa naisia enemmän.

  Miesten ja naisten välisiä palkkaeroja selittää osin naisten alhaisemmat vaati- ja henki-tasot, osin naisten sijoittuminen miehiä useammin määräaikaisiin työsuhteisiin. Naisprofessoreista määräaikaisissa palvelussuhteissa on 30 ja miehistä 23,7 prosenttia.

  Naisten ja miesten keskipalkka

  teksti Yrjö Lauha
  toimitusjohtaja, Focus Master Oy

  • Painetussa lehdessä sivu 32